Утверждено новое положение о лицензионной карточке

Информация + комментарий от Портала Таксопорт Министерством юстиции 12 августа 2010 года зарегистрировано обновлённое Положение о лицензионной карточке, прилагаемой к лицензии на предоставление услуг перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, которое утверждено 22 июля Приказом Министерства транспорта и связи Украины № 514. Вступление нормативного акта в силу ожидается в ближайшие дни после его официального опубликования. Предлагаем для ознакомления текст документа и под ним — наш краткий комментарий, на который мы хотим обратить внимание наших посетителей.

Информация + комментарий от Портала Таксопорт     Министерством юстиции 12 августа 2010 года зарегистрировано обновлённое Положение о лицензионной карточке, прилагаемой к лицензии на предоставление услуг перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, которое утверждено 22 июля Приказом Министерства транспорта и связи Украины № 514. Вступление нормативного акта в силу ожидается в ближайшие дни после его официального опубликования. Предлагаем для ознакомления текст документа и под ним — наш краткий комментарий, на который мы хотим обратить внимание наших посетителей.

ПОЛОЖЕННЯ про ліцензійну картку,
що додається до ліцензії на надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом I. Загальні положення    1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» «Про автомобільний транспорт» та наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2010 N 427 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.07.2010 за N 562/17857 (далі — Ліцензійні умови), установлює процедуру оформлення та видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі — ліцензійна картка).    1.2. Ліцензійні картки видаються органом ліцензування — Головавтотрансінспекцією (далі — орган ліцензування) та її територіальними органами в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі (далі — територіальне управління) безкоштовно.    1.3. Ліцензійна картка — документ, який додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі — ліцензія). Ліцензійні картки додаються до ліцензії на кожен автомобільний транспортний засіб (далі — автотранспортний засіб).    1.4. На кожен автотранспортний засіб видається одна ліцензійна картка. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.    1.5. Ліцензійні картки оформлюються на власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах та якими будуть надаватися послуги з перевезення пасажирів і вантажів.    1.6. Ліцензійна картка видається на автотранспортний засіб, тип якого відповідає виду здійснюваних робіт згідно з ліцензією. 
   1.7. Технічні вимоги до автотранспортного засобу, який використовується для провадження господарської діяльності,установлено Ліцензійними умовами.    1.8. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі встановлення:недостовірності даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензійної картки;невідповідності власного автотранспортного засобу або автотранспортного засобу, що використовується на інших законних підставах, технічним вимогам, установленим Ліцензійними умовами.   1.9. Ліцензійна картка повинна бути в автотранспортному засобі під час його використання для надання послуг з перевезенняпасажирів і вантажів.   1.10. Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії ліцензії, до якої вона додається.II. Порядок заповнення ліцензійної картки     2.1. Бланк ліцензійної картки (додаток 1) заповнюється зі зворотного боку.   2.2. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за формою, наведеною у додатку 2, шляхом комп’ютерного набору.   2.2.1. У рядку «до ліцензії серії ___ N _____, строк дії ліцензії:» зазначаються серія, номер та строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка.   2.2.2. У рядку «Ліцензіат:» зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, на якого оформлена відповідна ліцензія.    2.2.3. У рядку «Місцезнаходження:» зазначається місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця.    2.2.4. У рядку «реєстраційний номер:» зазначається реєстраційний номер автотранспортного засобу згідно з реєстраційними документами.    2.2.5. У рядку «дата реєстрації:» зазначається дата реєстрації автотранспортного засобу у відповідному підрозділі УДАІ МВС України.    2.2.6. У рядку «марка, модель:» зазначаються марка та модель автотранспортного засобу.    2.2.7. У рядку «тип:» зазначається тип автотранспортного засобу.    2.2.8. У рядку «рік випуску:» зазначається рік випуску автотранспортного засобу.    2.2.9. У рядку «Дозволений вид робіт згідно з ліцензією:» зазначаються дозволені види робіт, які вказані в ліцензії, відповідно до типу автотранспортного засобу.    2.2.10. У рядку «Реквізити відповідного документа про реєстрацію та термін дії документа:» зазначаються серія та номер відповідного реєстраційного документа або іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом.    2.2.11. У рядку «Строк дії ліцензійної картки:» цифрами зазначаються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка (у разі необмеженого строку дії ліцензії — пишеться слово «необмежений»).   2.3. Ліцензійна картка підписується керівником органу ліцензування або відповідного територіального управління, що видав ліцензійну картку, скріплюється гербовою печаткою органу ліцензування або відповідного територіального управління.   2.4. Виправлення в ліцензійній картці не допускаються.III. Порядок оформлення ліцензійних карток   3.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, що додаються заявником до заяви про видачу ліцензії, та в терміни, передбачені для видачі ліцензії. Ліцензійні картки видаються одночасно з ліцензією.   3.2. У разі змін у кількості або складі автотранспортних засобів, що використовуються для провадження діяльності, відповідно до статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензіат протягом десяти робочих днів подає до органу ліцензування або відповідного територіального управління повідомлення в письмовій формі.    У цьому разі нові ліцензійні картки оформлюються до чинної ліцензії на підставі заяви (додаток 3), до якої додаютья відомості про власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах, із зазначенням типу, марки, моделі, реєстраційного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію автотранспортного засобу або реєстраційного чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом, які будуть використовуватися для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, та відомості про спеціальне обладнання таксі (для ліцензіатів, які надають послуги з перевезення пасажирів на таксі) за формою, наведеною у додатку 2 до Ліцензійних умов.    Нові ліцензійні картки оформлюються протягом одного робочого дня після одержання заяви.   Документи, подані заявниками для отримання ліцензійних карток або їх дублікатів, зберігаються у відповідних ліцензійних справах.   3.3. Ліцензійні картки є недійсними у разі:виключення автотранспортного засобу, на який видано ліцензійну картку, із списку власних автотранспортних засобів або автотранспортних засобів, що використовуються на інших законних підставах;змін у реєстраційних документах власних автотранспортних засобів або в інших засвідчених в установленому порядку документах, що підтверджують право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом, що використовується на інших законних підставах;пошкодження або втрати ліцензійної картки;закінчення терміну дії ліцензійної картки;анулювання ліцензії, до якої додавались ліцензійні картки, або визнання такої ліцензії недійсною.   3.4. Недійсна ліцензійна картка (крім втраченої ліцензійної картки) підлягає обов’язковому поверненню до органу ліцензування або відповідного територіального управління за місцем її отримання для здійснення відмітки про недійсність такої ліцензійної картки.   3.5. Начальник Головавтотрансінспекції, або начальник відповідного територіального управління, або особи, які їх заміщують, на зворотному боці ліцензійної картки проставляють відмітку «недійсна» та скріплюють її своїм підписом і гербовою печаткою органу ліцензування або відповідного територіального управління.   3.6. У разі зміни даних у реєстраційних документах власних автотранспортних засобів або інших засвідчених в установленому порядку документах, що підтверджують право користування чи розпорядження автотранспортним засобом, що використовується на інших законних підставах, оформлюються нові ліцензійні картки.   3.7. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки дублікат ліцензійної картки оформлюється на підставі документів, що додавались до заяви про видачу ліцензії (відомостей про власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах, що додавались до заяви про видачу ліцензійної картки), про що органом ліцензування або відповідним територіальним управлінням робиться відповідний запис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.   3.8. Якщо ліцензійна картка втрачена, заявник або його уповноважена особа подає органу ліцензування або відповідному територіальному управлінню:заяву про видачу дубліката ліцензійної картки;документальне підтвердження розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату ліцензійної картки.   3.9. Орган ліцензування або відповідне територіальне управління протягом одного робочого дня після одержання заяви про видачу дубліката ліцензійної картки видає ліцензіату дублікат ліцензійної картки замість втраченої або пошкодженої.   3.10. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, за формою згідно з додатком 4.    Журнали обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, повинні бути прошнуровані, аркуші — пронумеровані. На внутрішньому боці останнього аркуша журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у журналі, яка засвідчується керівником Управління ліцензування Головавтотрансінспекції та скріплюється печаткою.
    Начальник Головної державної інспекції на автомобільному транспортіЮ.М.Майборода

сcылка на первоисточник


Комментарий Портала Таксопорт

       Итак вступает в силу новая редакция Положения, давно требовавшего обновления. Ведь не секрет, что непродуманность именно этого нормативного акта в редакции, утверждённой Приказом Минтранссвязи № 803 от 24 ноября 2005 года, была причиной массового использования лицензионных карточек не по назначению во многих городах Украины, а именно: не для подтверждения автотранспортными предприятиями (АТП) собственного права оказывать услуги перевозки конкретными транспортными средствами, а для  прикрытия незаконной хозяйственной деятельности других субъектов, как правило, — частных лиц, которые массово занимаются перевозками пассажиров  «а-ля-такси» личными или по «серым» схемам арендованными авто.

     Именно неограниченный допуск на рынок перевозок легковым автотранспортом частных автовладельцев вместе с их автомобилями, провоцируемый и поощряемый легкодоступной для АТП лицензионной карточкой, оформляемой на основании только-лишь составленных от имени АТП заявлений  и  двух   «Перечней», заполняемых  заявителем вручную, стал причиной гипертрофированного роста количества псевдолегальных такси, используемых в незаконной хозяйственной деятельности частных извозчиков и недобропорядочных информационно-диспетчерских служб такси. Ведь в требуемые Минтрансом «Перечни», при желании, всегда можно было занести неконтролируемую из кабинетов информацию и, на их основании, оформить лицензионную карточку на практически любой легковой автомобиль, причём — без каких-либо оплат в бюджет и обязанностей подтверждать наличие необходимого оборудования и законность использования лицензиатом в собственной хозяйственной деятельности «пролицензированного» таким образом авто.

     В результате, лицензионная карточка, превратившись, де-факто, в псевдоразрешительный документ, заменяя собой для частного автовладельца или арендатора авто процедуру оформления статуса хозяйствующего субъекта, оформления лицензии, и, что самое главное, выводя его из-под вопросов по налогообложению, стала во многих городах Украины основой для гипертрофированного роста числа автомобилей и лиц, вовлечённых в услуги перевозки, обвала цен на такие услуги, построения недобропорядочными лицензиатами теневых схем и  формирования на их основе мощного серого рынка, контролируемого необременённым законностью деятельности бизнесом ИДС и  фиктивных АТП, о чём мы неоднократно и подробно писали на этом интернет-ресурсе.

    Стоит напомнить хотя бы публикации: от 17 марта 2010 года «Мухи и котлеты рынка такси«, от 02 ноября 2009 года  «Киевское такси. Зелёный свет. Направление — под «крышу»?» от 29 сентября 2009 года «Не  допустим проверок такси. Во Львове — акция таксистов«, а так же, разъясняющие схему крышевания лицензионными карточками материалы: «Лицензионный лохотрон» от 19 августа прошлого года и самый ранний, но не уртативший актуальности и по  сегодняшний день — «Легализация частного такси через фирму-крышу«, написанный ещё в начале 2007 года.

   Надо заметить, что  в органах центральной власти проблему увидели. В частности, на Официальном сайте Госкомпредпринимательства в опубликованной в ноябре 2009 года «Карте регуляторного середовища у автотранспортній галузі» в разделе ІІІ «Перевезення пасажирів на таксі» в числе нерешённых проблем под номером 1 значится, цитируем: «Проблеми, пов‘язані з використанням ліцензійних карток перевізниками, що не зареєстровані як суб‘єкти господарювання та платники податків«.

    Несколько ранее, 22 сентября 2009 года на выполнение протокольного поручения тогдашнего Премьер-министра Украины Ю. Тимошенко «по обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства в части выдачи документов разрешительного характера, связанных с пассажирскими автомобильными перевозками, в частности, недопущения получения лицензионных карточек лицами, не являющимися плательщиками налогов» в Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте имело место совещание, в котором принимали участие руководящие работники на уровне заместителей руководителей отделов и департаментов Автотранспортной инспекции, ГАИ, ДПА и Госкомпредпринимательства, а так же — руководство профильного профсоюза таксистов. Подробно об этом — в нашей публикации «Проверки такси. Совещание в Главтрансинспекции Украины» от 27 сентября 2009 года.

    В связи с таким очевидным признанием органами власти проблемы незаконного использования лицензионных карточек у добропорядочных перевозчиков зародилась надежда, что она может быть решена в ближайшее время. В частности, — принятием нового, значительно более жёсткого Положения о  лицензионной карточке, которое сделало бы невозможным её нецелевое использование.

    И вот Положение принято. Увы, надежды, похоже, не оправдались. Документ снова не содержит никаких ограничителей и практически дублирует предідущую редакцию по основным ключевым пунктам.

   Господа крышевальшики — вам зелёная улица: нотариальная доверенность, временный талон ГАИ — лицензионная карточка готова. Плюс комплект путёвочек — и можно продолжать эффективно торговать!

  «Пролицензируем» все легковые автомобили родного города, так господа?!

Анатолий Галазюк — Портал Таксопорт

 комментарии и обсуждение — в этой теме нашего форума

Присоединись к нам на:
Facebook
Twitter

Следующая новость

Законопоект, чи каток, яким нас прагнуть переїхати?

Назва публікації — Портал Таксопорт Інформація від Президента ГО «Асоціація інформаційних диспетчерів та водіїв служб таксі» Головченка О.В. Шановні перевізники, самозайняті перевізники та суб’єкти господарювання, які надають інформаційно-дисперчерські послуги на ринку пасажирських перевезень легковими автомобілями на таксі та автомобілями на замовлення.      Доводимо до Вашого відома, що Міністерством транспорту та зв’язку, […]
error: Content is protected !!