Защита при изъятии водительского удостоверения

     Если при составлении на Вас протокола об административном правонарушении у Вас изъято водительское удостоверение, такое изъятие само по себе может быть обжаловано как отдельное процессуальное действие. Согласно ст.267 КоАП Украины, жалоба может быть подана как вышестоящему органу или должностному лицу по отношению к тому, которым проведено изъятие, так и в суд.

     Для подачи жалобы скачайте текст, в который подставьте необходимые данные о себе, о сотруднике милиции, который провёл изъятие (если такие данные есть), о месте и дате предполагаемого нарушения, и пр.
Текст содержит оба варианта адресации жалобы.

     В тексте изучите выделенные цветом предложения и удалите те из них, которые не относятся к Вашему случаю.

     Целесообразно подготовить одновременно с жалобой на незаконное изъятие водительского удостоверения и ходатайство по делу об административном правонарушении, и копию ходатайства приложить к жалобе, особенно если она подаётся в суд.

     При подаче жалобы в суд целесообразно отправить телеграмму (ходатайство телеграфом) об отложении рассмотрения самого дела об административном правонарушении. Указав тип телеграммы (самый срочный из имеющихся, уведомление телеграфом) и адрес суда, фамилию судьи (если она известна), сопроводить это таким текстом:

      "Повідомляю, що мною подано до   ______________________  суду скаргу на процесуальні дії, вчинені при складанні адміністративного протоколу щодо мене, у порядку ст.267 КпАП України. Розгляд справи за зазначеним протоколом призначено на "____"_________200__р. У зв'язку із тим, що оцінка правомірності дій співробітника міліції при складанні протоколу, є необхідною для об'єктивного вирішення справи, на підставі ст.268 КпАП України, прошу відкласти розгляд справи про адміністративне правопорушення на іншу дату, але не раніше розгляду судом моєї скарги, про дату розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомити мене повісткою".

Либо включить этот пункт в текст телеграммы, отправляемой в суд с целью отложить заседание.

При рассмотрении жалобы в суде устно поддерживайте все доводы, изложенные в ней, и настаивайте на удовлетворении своих требований.

 

 До ___________________________ суду ____________(підставити назву суду)
--------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________ (підставити адресу суду)

(або)
 
Начальнику ____________________________________ (підставити назву органу ДАІ або внутрішніх справ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________ (підставити адресу органу ДАІ або внутрішніх справ)

На вилучення посвідчення водія

СКАРГА
(У порядку ст..267 КпАП України)

      „____”__________ 200__р. (підставити дату) я під час керування автомобілем __________________________________, держ.№ ______________ (підставити марку та державний номер автомобіля) був зупинений співробітником ДАІ та передав йому свої документи для перевірки (або)
потрапив у ДТП та під час оформлення ДТП передав свої документи співробітнику ДАІ
__________________________________________________________________ (підставити дані співробітника ДАІ, якщо вони відомі, якщо вони невідомі, то вказати, що відомо про нього: номер нагрудного знаку, номер службового транспортного засобу, абощо. Якщо співробітник ДАІ не представився, на це також необхідно вказати.)

     Зазначеним співробітником ДАІ було складено щодо мене адмінпротокол за ст.. _________ КпАП України (підставити статтю закону, за якою складено адмінпротокол).

    При цьому співробітником ДАІ вилучено у мене посвідчення водія. До талону до посвідчення водія ніякого запису про вилучення не зроблено.
     Протоколу вилучення посвідчення водія не складено.
     Зазначені дії співробітника ДАІ є незаконними з таких підстав.

     По-перше, ст..260 КпАП України обумовлює вжиття будь-яких заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення виключним переліком обставин. У даному випадку не було ані необхідності припинення правопорушення (оскільки автомобіль було вже зупинено працівником ДАІ, до того ж, вилучення посвідчення не може бути засобом припинення правопорушення), ані ситуації, коли вичерпано інші заходи впливу; не було також необхідності встановлення моєї особи, оскільки вона підтверджена документами, в т.ч. тим же посвідченням водія; не було і неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення, що випливає з того факту, що фактично протокол складено; не було і необхідності забезпечення саме таким чином своєчасності та правильності розгляду справи, а порядок виконання постанов передбачений Законами України „Про дорожній рух” та „Про виконавче провадження”.

     По-друге, відповідно до зазначеної статті, заходи забезпечення провадження застосовуються виключно у випадках, прямо передбачених законом України. Між тим, на даний час ніякий закон не передбачає прямо повноважень працівника ДАІ вилучати посвідчення водія при складанні протоколу про адміністративні правопорушення. Більше того: зі ст..265 КпАП України норма, яка давала такі повноваження, була виключена Законом №2350-ІІІ від 05.04.2001р. З чого видно пряму волю законодавця на те, щоб такі повноваження у законодавстві не містилися.

     По-третє, у відповідності до ч.2 ст.260 КпАП,  порядок, зокрема, вилучення речей та документів визначається самим Кодексом та іншими законами України. Таких норм на даний час ані КпАП України, ані інші закони, щодо вилучення посвідчення водія при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, не містять.

     По-четверте, ст..265 КпАП передбачає виключно речей та документів, які були знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення. Посвідчення водія не є ні тим, ні іншим, отже, і не може бути вилучено у відповідності до цієї статті.

     По-п’яте, у відповідності до ст..265 КпАП, вилучатися можуть тільки речі та документи, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей. Жодна з цих процесуальних дій щодо мене не вчинювалася, і відповідних протоколів не складалося.

     По-шосте, не складалося і протоколу вилучення, що є порушенням ч.2 ст.265 КпАП.

     По-сьоме, у талон до посвідчення водія не внесено відмітки про вилучення посвідчення. Навіть у випадку, якби саме вилучення було законним, це істотно порушувало б мої права, оскільки не давало б можливості керування транспортним засобом, та порушувало б пп..1, 3 Положення про талон до посвідчення водія (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства внутрішніх справ України від 2 квітня 1994 р. N 166).

     При цьому слід вказати, що зазначене Положення повинно застосовуватись тільки у межах, у яких воно не протирічить нині діючому законодавству та Конституції України, у відповідності до положень ст..8 Конституції, пп..2, 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 1.11.1996р. „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”.

     Слід вказати, що відповідно до ст..19 Конституції України, посадова особа органу державної влади (а співробітник ДАІ, який складає протокол про адміністративне правопорушення, виконує саме функції такої особи) має діяти виключно у межах, способом і у порядку, прямо передбаченими законом України.

     Як видно з зазначеного, ані самі такі дії, як вилучення посвідчення водія до винесення судом рішення по справі, ані спосіб їх вчинення, - законодавством України не передбачені. За таких умов вчинення цих дій посадовою особою є неприпустимим з точки зору Конституції та законодавства України.

     До цього слід додати, що і сам протокол про адміністративне правопорушення складений безпідставно та не відповідає вимогам законодавства України, що відображено у клопотанні, поданому мною до суду, копія якого додається.

     На підставі викладеного, керуючись ст..267 КпАП України,

ПРОШУ:


     1). Визнати незаконним вилучення у мене посвідчення водія працівником ДАІ _________________________________________________________ (підставити дані працівника ДАІ, якщо вони є) ;
     2). Повернути мені вилучене посвідчення водія.

     „____”__________200__р.                                                       Підпис

Додаток: копія клопотання по справі про адміністративне правопорушення на _____ аркушах.


Источник: Сайт адвоката Володарского Вадима Леонидовича mylaw.com.ua

Administrator, 26-11-2008, hits: 9870