Home arrow News of the Legal Field arrow Законопроект от Минтранса: информация + комментарий
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Законопроект от Минтранса: информация + комментарий

Print E-mail
Штрафы от ГАТИ
 Информационное сообщение - Портал Таксопорт
     5 июля на официальном сайте Минтранссвязи опубликовано сообщение об обнародовании Проекта Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування питання оскарження та виконання рішень органів державного нагляду (контролю)». Как сказано в этом сообщении, законопроект разработан Главной государственной инспекцией на автомобильном транспорте с целью "совершенствования организации международных перевозок в сфере автомобильного транспорта и приведения Закона Украины "Об автомобильном транспорте" в соответствие с требованиями европейского законодательства и законодательства Украины".

Текст Проекта Закона

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування питання оскарження та виконання рішень органів державного нагляду (контролю)

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10–11, ст. 137) такі зміни:

1) у статті 60:

у частині першій:

у абзаці першому слова «автомобільних перевізників» замінити словами «суб’єктів господарювання», після слова «застосовуються» доповнити словами «адміністративно-господарські»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«перевезення пасажирів та (або) вантажів без документів або з документами, оформленими не належним чином, відмову у пред’явленні посадовим особам, уповноваженим здійснювати державний контроль (нагляд) у сфері автомобільного транспорту, документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, або перешкоджання таким посадовим особам у проведенні державного контролю (нагляду) у сфері автомобільного транспорті — штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«експлуатацію легкового автомобіля, що повністю або частково відповідає вимогам до автомобіля таксі, та (або) надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку без оформлення документів, перелік яких визначений  статтею 39 цього Закону, — штраф у розмірі п’ятиста  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

у абзаці п’ятому слово «тридцяти» замінити словом «двохста»;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«здійснення резидентами та нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажів без документів, відмову у пред’явленні посадовим особам, уповноваженим здійснювати державний контроль (нагляд) у сфері автомобільного транспорті, документів, перелік яких визначений статтею 53 цього Закону, або перешкоджання таким посадовим особам у проведенні державного контролю (нагляду) у сфері автомобільного транспорті — штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону — штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

У зв’язку з цим абзаци сьомий — дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — тринадцятим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«порушення резидентами, нерезидентами України вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, у тому числі порушення режиму праці та відпочинку водіїв транспортних засобів, — штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

у абзаці восьмому слово «тридцяти» замінити словом «ста»;

у абзаці дев’ятому слово «десяти» замінити словом «ста»;

абзац десятий після слів «автомобільних перевезень» доповнити словами «резидентами, нерезидентами України», після слів «режимів праці та відпочинку» — словами «, або відмова у пред’явленні таких щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку, а так само відмова роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв» відповідно, слово «сорока» замінити словом «ста»;

у абзаці одинадцятому слово «двадцяти» замінити словом «ста»;

у абзаці дванадцятому слово «сорока» замінити словом «ста»;

після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами у такій редакції:

«надання послуг з внутрішніх та (або) міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення без укладання письмового договору із замовником послуги або надання таких послуг пасажиру (-ам), який (-і) знаходиться (-яться) на стоянках таксі, або на шляху прямування легкового автомобіля – штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

вчинення інших порушень правил провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та (або) вантажів — штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

у частині третій слова «фінансове стягнення» замінити словами «адміністративно-господарський штраф»;

у частині четвертій слова «стягнення у вигляді штрафів» замінити словами «застосування адміністративно-господарських санкцій»;

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«Адміністративно-господарські штрафи стягуються в установленому Законом України «Про виконавче провадження» порядку державною виконавчою службою та зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.»;

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

частину п’яту викласти у такій редакції:

«Постанови у справах про правопорушення можуть бути оскаржені відповідно до положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контрою) у сфері господарської діяльності.».

2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань транспорту та зв’язку» у відповідному відмінку.

2. До Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 44, ст. 1771) такі зміни:

у абзаці тринадцятому частини дев’ятої статті 7 слова «до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку» замінити словами «відповідно до цього Закону»;

статтю 21 викласти у такій редакції:

«Стаття 21. Порядок оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

Суб’єкт господарювання може оскаржити рішення органу державного нагляду (контролю) у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє права суб’єкта господарювання оскаржити рішення органу державного нагляду (контролю) до суду у встановленому законом порядку.

Суб’єкт господарювання може подати скаргу самостійно або через уповноважену особу протягом 15 днів після прийняття рішення органом державного нагляду (контролю).

До скарги додаються наявні у суб’єкта господарювання рішення або належним чином завірені копії рішень, що приймалися раніше органом державного нагляду (контролю), а також інші документи або їх належним чином завірені копії, необхідні для належного та об’єктивного розгляду скарги.

Пропущений з поважної причини (тимчасова непрацездатність, засвідчена в установленому порядку, перебування у відрядженні суб’єкта господарювання) строк подання скарги за письмовою заявою суб’єкта господарювання, щодо якого прийнято відповідне рішення органу державного нагляду (контролю), або його уповноваженої особи може бути поновлений органом державного нагляду (контролю), що розглядає скаргу.

Якщо строк оскарження рішення органу державного нагляду (контролю) пропущено без поважних причин, скарга не пізніше п’яти днів з дня її отримання відповідним органом державного нагляду (контролю) повертається суб’єкту господарювання, який подавав скаргу, або його уповноваженій особі з відповідними роз’ясненнями причин відмови у розгляді скарги.

Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання рішення органу державного нагляду (контролю) до розгляду скарги по суті.

Під час розгляду скарги перевіряється законність, обґрунтованість винесення рішення органом державного нагляду (контролю), наявність вини суб’єкта господарювання у порушенні правил провадження певного виду господарської діяльності, вивчаються документи, подані суб’єктом господарювання або його уповноваженою особою до скарги, та інші доводи, наведені суб’єктом господарювання або його уповноваженою особою як доказ того, що ним вжито усіх заходів для недопущення порушення правил провадження певного виду господарської діяльності, або що такі порушення стали результатом дії непереборної сили, та у п’ятнадцятиденний термін після надходження скарги приймається одне з таких рішень:

скарга задовольняється, а рішення органу державного нагляду (контролю) скасовується;

скарга залишається без задоволення, а рішення органу державного нагляду (контролю) підлягає негайному виконанню;

скарга задовольняється частково, а рішення підлягає перегляду.

У разі залишення скарги без задоволення, негайне виконання рішення органу державного нагляду (контролю) допускається з дати отримання суб’єктом господарюванням, який подав скаргу, або його уповноваженою особою відповіді на скаргу.

У разі часткового задоволення скарги, перегляд рішення органом державного нагляду (контролю) проводиться у термін, що не перевищує п’ятнадцятиденний термін розгляду скарги.

Рішення вищого за підпорядкуванням органу державного нагляду (контролю), який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законами України.

Рішення органу державного нагляду (контролю) не оскаржене у порядку, визначеному цим Законом, підлягає виконанню у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження» органами державної виконавчої служби, якщо це прямо передбачено законом.».

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Этот проект Закона и анализ регуляторного влияния размещен на веб-сайте Минтранссвязи ссылка на первоисточник.


Комментарий Портала Таксопорт

     Нельзя не приветствовать стремление Глававтотрансинспекции совершенствовать нормативную базу отрасли автомобильных перевозок пассажиров и грузов. Ведь в действующей редакции Закона Украины "Об автомобильном транспорте" немало положений, которые, учитывая опыт его применения, требуют уточнений, а другие - не работают в связи с  несовершенными механизмами контроля и недоопределенностью полномочий Глававтотрансинспекции, очевидно благодаря негласному распределению сфер влияния между государственными контролирующими структурами, ставшей едва ли не единственным контролером хозяйственной днятельности на автомобильном транспорте.
 
     Однако, даже в процессе поверхностного ознакомления с предлагаемыми изменениями возникают сомнения в отношении значительной их части к, как было заявлено, упорядочению международных перевозок и продвижению нормативной базы отрасли в направлении европейских стандартов. Зато их возможное влияние на рынок внутренних перевозок трудно переоценить.
 
     А в отношении внутренних перевозок -  в случае принятия именно такого пакета изменений об упорядочении в правовой плоскости рынка внутренних перевозок пассажиров и их багажа на такси и легковыми автомобилями по заказу можно надолго забыть.
     
      К сожалению, предложения не содержат никаких  нововведений по введению контроля  над наличием у фактического перевозчика статуса налогоплательщика, как не содержат норм, которые могли бы помочь  уверенно определять и прекращать  деятельность по предоставлению услуг  автомобилями, в которых не выполняются  нормы законодательства касающиеся  приема и учета наличной  выручки.

     Нет в  проекте и предложений относительно  форм и методов контроля, которые сделали невозможным бы  предоставление услуг частными лицами, которые вообще не являются  хозяйствующими субъектами, привлечения  фиктивными предприятиями-перевозчиками к предоставлению услуг  перевозок таких частных лиц  и их автомобилей под  прикрытием не принадлежащих им  регистрационных и лицензионных документов, обеспечили бы прозрачность и  соответствие европейским требованиям  и украинскому законодательству применения  таксометров в автомобилях такси, использования в автомобилях контрольно-кассовых  регистраторов при наличии соответствующего  требования в законодательстве, создали  бы барьеры для деятельности  формальных и фактических перевозчиков, которые откровенно пренебрегают своими  налоговыми обязательствами.
 
     Вместо этого, в первой части законопроекта при  полном  игнорировании ответственности частных  лиц, которые занимаются незаконной  хозяйственной деятельностью в перевозках, а также ответственности хозяйствующих  субъектов, которые получат основные  доходы от привлечения к  перевозкам таких частных лиц  и их автомобилей, предлагается  многократное увеличение штрафных  санкций, направленных именно на  зарегистрированных хозяйствующих субъектов-перевозчиков, причем, касающихся нарушений оформления  некоторых документов (а именно - тех, которые оформляются главГАТИ и ее территориальными  управлениями). Там же - введение таких же драконовских санкций за даже незначительные нарушения в оформлении других подконтрольных ГАТИ справок. Причем, все это - невзирая на то, что главные признаки, которые подтверждают предоставление услуг конкретным автомобилем от имени конкретного лицензиата и законность предоставления услуг за наличную оплату каждым автомобилем такси или по заказу так и остаются вне формальной компетенции ГАТИ.
 
      На кого  же и за что планируют  в ГАТИ накладывать санкции, которые в три-четыре раза  больше, чем штрафы за  управление транспортными средствами  в состоянии алкогольного опьянения? 8500 грн - на предпринимателя  самозанятого перевозчика, который  платит налоги, но просрочил  на один день квартальное  техническое обслуживание собственного  авто, которое просто не  успело за квартал проехать  10000 км и насобирать на  следующее Т.О. достаточно  большую сумму? На такого  же предпринимателя, который, переоформив  технический паспорт авто, забыл  заменить ГАТИ-шную лицензионную карточку? На того, кто, имея медицинскую справку, в которой указанн срок годности 2 года, не обратил  внимания на то, что для деятельности в такси ему зачтут только первый год?
 
    А кого же ГАТИ оставляет  вне поля зрения? Частных лиц, которые не являются  хозяйствующими субъектами вообще и  перевозят пассажиров по "серым"  схемам? Диспетчерские службы заказа  такси, которые привлекают к  перевозкам всех и вся? Недобропорядочных лицензиатов, которые  своими путевыми листами и  лицензионными карточками, или просто  каким-то "справками" прикрывают таких  "привлеченных"?
 
    Так это тот "европейский"  опыт, который должен простимулировать  перевозчиков к цивилизованному предоставлению  услуг?
 
      Такое "усовершенствование"  в первую очередь может  повлечь только значительное усиление  коррупции в процессе рейдовых  проверок на линии и  устранение с рынка внутренних  перевозок предпринимательства в его  легальной форме. Чего стоит  лишь предложение введения административного  наказания в 500 необлагаемых налогом минимумов  (8500 грн) за все без  исключения несоответствия в документах, которые могут быть выявлены  на линии. Ведь здравый смысл не позволяет согласиться с тем, что степень наказания предпринимателя-нарушителя, который осуществляет перевозку без уплаты налогов, или вообще не оформил лицензию на право перевозок, или не оформил  лицензионную карточку на автомобиль должна быть такой же, как и законопослушного налогоплательщика, который по каким-то причинам, возможно и вполне объективным, просрочил на пару дней техническое обслуживание собственного транспортного средства.

 
      Неприемлемо, господа...
Анатолий Галазюк - Портал Таксопорт

комментарии и обсуждение в этой теме нашего форума
 

Administrator, 07-07-2010, hits: 10966
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.