Home arrow News of the Legal Field arrow Проект положения о лицензионной карточке от МТСУ
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Проект положения о лицензионной карточке от МТСУ

Print E-mail
Проект положения о лицензионной карточке от МТСУАнатолий Галазюк  - Портал Таксопорт
     27 мая с.г. на официальном сайте Министерства транспорта и связи Украины опубликован проект обновлённого "Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів". Надо заметить, что легально работающие перевозчики  давно ожидали внесения изменений в это "Положение...". Дело даже не в том, что действующая редакция (Приказ Минтранссвязи №803 от 24.11.2005) не учитывает важные аспекты, внесённые за  5 лет в  соответствующие Законы и Постановления КМУ.  Главной проблемой действующего документа есть  очевидная недоработка, позволяющая по заявлению лицензиата оформлять лицензионные карточки на непринадлежащие ему автомобили без подтверждения договорами аренды права их использования в хозяйственной деятельности. Увы, предложенный проект "Положения..." дублирует все ошибки действующего и не решает проблем, которые являются источником трансформации лицензионной карточки из  уточнения прав одного субъекта в псевдоразрешительный документ для прикрытия нелегальной деятельности другого, как и не ставит заслонов связанных с этим коррупционным схемам.


Ниже приводим текст проекта:

 
Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про автомобільний транспорт» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.02.2008 № 9/119 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за № 140/14831 (далі – Ліцензійні умови), а також установлює порядок оформлення та видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі – ліцензійні картки).

1.2. Ліцензійні картки видаються органом ліцензування –Головавтотрансінспекцією та її територіальними органами в областях, АР Крим, м. м. Києві та Севастополі (далі – орган ліцензування, територіальні управління відповідно).

2. Ліцензійна картка

2.1. Ліцензійна картка – це документ, який додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі – ліцензія).
Ліцензійні картки додаються до ліцензії на кожен автомобільний транспортний засіб.
На кожен автомобільний транспортний засіб діючою є лише одна ліцензійна картка.
Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.

2.2. Ліцензійні картки оформлюються на власні або орендовані автомобільні транспортні засоби, допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних перевезень.

2.3. Відповідно до типу автомобільного транспортного засобу ліцензійна картка в межах дозволеного виду господарської діяльності видається на види робіт, зазначені в ліцензії.
2.4. Технічні вимоги до автомобільних транспортних засобів, які допускаються до провадження господарської діяльності, установлюються Ліцензійними умовами.

2.5. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі встановлення:
недостовірності даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензійної картки;
невідповідності власного або орендованого автомобільного транспортного засобу технічним вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

2.6. Ліцензійна картка міститься у автомобільному транспортному засобі під час його використання для надання послуг з перевезення.

2.7. Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії ліцензії, до якої вона додається.

3. Порядок заповнення ліцензійної картки

3.1. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за допомогою технічних засобів шляхом комп'ютерного набору тексту.
Виправлення в ліцензійній картці та неохайне її оформлення не допускаються.

3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється зі зворотного боку за формою згідно додатку 1 у такому порядку:

на 5 мм нижче слова «Серія» пишеться «Ліцензійна картка до ліцензії серії» та вказуються серія, номер ліцензії, строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;

нижче – слово «Ліцензіат» та вписується найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження певного виду господарської діяльності;
слово «Місцезнаходження» та вписується місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

у середині наступного рядка слова «Дані про автомобільний транспортний засіб»;

слово «Реєстраційний №» та вписується державний реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;
у цьому самому рядку – слова «Дата реєстрації АТЗ» та вписується дата реєстрації автомобільного транспортного засобу;

слово «Марка» та вписується марка автомобільного транспортного засобу;
у цьому самому рядку – слова «тип АТЗ», після яких друкується тип автомобільного транспортного засобу;

далі – слова «Рік випуску» та вписується рік випуску автомобільного транспортного засобу;

слова «Дозволений вид робіт» та відповідно до типу автомобільного транспортного засобу вписуються дозволені види робіт, які зазначені в ліцензії;

у наступному рядку слова «Номер свідоцтва про реєстрацію АТЗ» (у випадку оформлення ліцензійної картки на підставі свідоцтва) та вказується серія та номер свідоцтва або слова «Номер тимчасового реєстраційного талону» (у випадку оформлення ліцензійної картки відповідно до тимчасового реєстраційного талону) та вказується серія та номер тимчасового реєстраційного талону,

у разі оформлення ліцензійної картки згідно з тимчасовим реєстраційним талоном – слова «Дійсний до» та вказуються дата, до якої дозволяється використовувати автомобільний транспортний засіб, із зазначенням числа, місяця та року;
нижче – слова «Строк дії ліцензійної картки» та цифрами вписуються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка;

друкується посада керівника органу ліцензування, що видав ліцензійну картку, та залишається місце для підпису і далі друкуються прізвище, ініціали керівника органу ліцензування;

у нижній лівій частині бланка ліцензійної картки на друкований напис посади керівника органу ліцензування ставиться гербова печатка органу ліцензування.

4. Порядок оформлення ліцензійних карток

4.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, що додаються заявником до заяви про видачу ліцензії, та в терміни, передбачені для видачі ліцензії.
Ліцензійні картки видаються одночасно з ліцензією.

4.2. У разі змін у кількості або складі автомобільних транспортних засобів, що використовуються для провадження діяльності, відповідно до статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування або відповідного територіального управління повідомлення про зміну даних в письмовій формі.
Нові ліцензійні картки, оформлюються до діючої ліцензії, на підставі заяви, до якої додається список власних або орендованих автомобільних транспортних засобів із зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію автомобільного транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, оформленого відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, що відповідають за безпеку руху, які можуть бути допущені до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та відомості про спеціальне обладнання таксі (у разі відкриття відповідного виду робіт).
Документи, подані заявниками для отримання ліцензійних карток або їх дублікатів, зберігаються в ліцензійних справах.

4.3. Ліцензійні картки визнаються недійсними у разі:
виключення автомобільного транспортного засобу із списку власних або орендованих автомобільних транспортних засобів;
змін у реєстраційних документах власних або орендованих автомобільних транспортних засобів;
пошкодження або втрати ліцензійної картки;
закінчення терміну дії ліцензійної картки або її дублікату;
анулювання або визнання ліцензії, до якої вони видавалися, недійсною.

4.4. У разі зміни даних у реєстраційних документах власних або орендованих автомобільних транспортних засобів оформлюються нові ліцензійні картки.

4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки згідно документів, що додавались до заяви про видачу ліцензії, оформлюється дублікат ліцензійної картки, про що органом ліцензування або територіальним управлінням робиться відповідний запис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток та на дублікаті ліцензійної картки.
Якщо ліцензійна картка втрачена заявник або його уповноважена особа подає органу ліцензування:
заяву про видачу дубліката ліцензійної картки;
документальне підтвердження розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату ліцензійної картки.
Орган ліцензування або територіальне управління протягом трьох робочий днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензійної картки видає ліцензіату дублікат ліцензійної картки замість втраченої або пошкодженої.

4.6. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що додаються до ліцензії за формою згідно додатку 2.

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті Майборода Ю.М
 

Обсуждение и комментарии  - в этой теме нашего Форума

 Точка зрения прессы на проект:

Минтранс займется нелегалами

Разработан проект нового положения о лицензионной карточке

В рамках борьбы с нелегалами на рынке автоперевозок Минтранс разработал проект нового положения о лицензионной карточке, которое должно ужесточить административные требования в секторе. Участники же рынка считают, что документ разработан для галочки и не содержит необходимых для решения проблемы положений.

На сайте Минтранса представлен для общественного обсуждения проект приказа об утверждении нового положения о лицензионной карточке, которая является вторым важнейшим документом после лицензии, регулирующей деятельность автоперевозчиков. В частности, карточка дает право лицензиату использовать в своей хозяйственной деятельности конкретное транспортное средство. Для проверяющих органов наличие этого документа — гарантия того, что автомобиль технически исправен, а также свидетельство принадлежности транспортного средства определенной организации.

При этом в Минтрансе констатируют необходимость усиления ответственности лиц, предоставляющих услуги по автоперевозке пассажиров и грузов,— этим и объясняется инициатива по разработке нового положения. В частности, в объяснительной записке к документу говорится, что есть потребность в «четком определении случаев, при которых возможно признание карточки недействительной».

«Все это даст возможность не допускать на рынок автомобильных перевозок недобросовестных автоперевозчиков»,— заключают специалисты транспортного ведомства. Также ожидается «уменьшение количества нелегальных автоперевозчиков путем введения их в правовое поле».

Вопреки серьезности поставленных Минтрансом задач, новое положение отличается от старого несущественно. Туда лишь добавлены некоторые новые основания для признания лицензионной карточки недействительной (по сути, бессмысленные — вроде «утрата карточки» или «окончание срока ее действия»), а также внесены образцы карточки как бланка строгой отчетности и заявлений на получение этого документа.

Кроме того, пропал пункт о том, что несколько карточек на одно авто может выдаваться только при условии использования его по праву совместной собственности. Положение, наоборот, подчеркивает, что на каждый автомобиль действительной может быть лишь одна лицензионная карточка.

Тем не менее, по мнению участников рынка, проект приказа Минтранса «дублирует все ошибки ныне действующего и не решает проблемы, которая делает лицензионную карточку источником полулегальной деятельности и коррупционных схем». Дело в том, что, по словам перевозчиков, этот документ сегодня — единственный, который контролирующие органы проверяют на маршруте при перевозке пассажиров, то есть он как бы подменяет собой и лицензию, и собственно право осуществления хоздеятельности на рынке автоперевозок.

Однако вопреки столь высокому статусу законодательно не определены строгие правила выдачи, использования и аннулирования лицензионной карточки. Это приводит к массовому использованию фальсифицированных карточек, не имеющих за собой реальных лицензий, и, в свою очередь, глобальной тенизации рынка автоперевозок.

«По разным оценкам, количество автомобилей с лицензионными карточками на рынке услуг такси в Киеве колеблется в районе 20-25% от всех задействованных в этой деятельности авто. Если же говорить о тех, которые полностью легальны, то есть имеют свидетельство плательщика налога либо кассовый аппарат, таких, я думаю, не более 5%»,— отмечает предприниматель, координатор инициативной группы легальных автоперевозчиков Анатолий Галазюк.

По его словам, рынок такси является сегодня наиболее уязвимым для нелегальной деятельности, поскольку количество владельцев легковых авто и, соответственно, желающих зарабатывать с его помощью деньги гораздо больше, чем собственников автобусов либо грузовых автомобилей. «Проблема достигла огромных масштабов. Отдельные фирмы, имеющие лицензию на автоперевозки, этой деятельностью не занимаются, а массово торгуют лицензионными карточками и путевыми листами, что позволяет владельцу авто при проверке создать видимость легальной деятельности»,— подтверждает один из перевозчиков.

Разрешить эту проблему, считают участники рынка, можно было бы путем ужесточения процедуры определения принадлежности транспортного средства, введения строгого перечня документов для получения лицензионной карточки, расширения спектра необходимых для предъявления к проверке на маршруте документов. Однако ни единого подобного усовершенствования предложенный Минтрансом проект приказа не содержит.

Автор: Екатерина ГРЕБЕНИК

ссылка на первоисточник: "Экономические известия"

 

Administrator, 31-05-2010, hits: 15321
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.