Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Проект положення про ліцензійну картку

Print E-mail

Проект опублікований на сайті
Мінтрансзв'язку 18 грудня 2009 року
посилання на першоджерело

Положення
про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг  перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про автомобільний транспорт» та наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від ____.____.2009 № ___________ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.___.2009 за № _____/_____ (далі – Ліцензійні умови), і встановлює єдиний порядок оформлення та видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі – ліцензійна картка).


1.2. Ліцензійна картка – це документ установленого зразка, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі –  надання послуг з перевезення) й видається на кожний автомобільний транспортний засіб, який використовується для надання послуг з перевезення (далі – автотранспортний засіб).
Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії на надання послуг з перевезення (далі – ліцензія) та автотранспортного засобу і яка виготовляється відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 № 98, Служби безпеки України від 15.11.93 № 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 № 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за № 8/217.
Ліцензійні картки оформлюються на власні та орендовані автотранспортні засоби, що допущені до надання послуг з перевезення і видаються відповідно до типу автотранспортного засобу та видів робіт, зазначених у ліцензії.
Ліцензійна картка зберігається в автотранспортному засобі під час його використання для надання послуг з перевезення.
Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії ліцензії, до якої вона додається.
Ліцензійна картка видається безкоштовно.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про автомобільний транспорт», Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.

1.4. Ліцензійні картки видаються органом ліцензування –Головавтотрансінспекцією (далі – орган ліцензування) та її територіальними органами в областях, АР Крим, м. м. Києві та Севастополі, (далі - територіальні управління).

1.5. Видача та облік ліцензійних карток (їх дублікатів), а також зберігання та знищення бланків ліцензійних карток здійснюється Головавтотрансінспекцією за рахунок коштів державного бюджету в межах виділених бюджетних асигнувань на утримання Головавтотрансінспекції.
Усі зіпсовані бланки ліцензійних карток підлягають обов’язковому знищенню, способом, який унеможливлює їх повторне використання, та в  присутності членів комісії, яка складається з представників Головавтотрансінспекції. Після знищення зіпсованих бланків складаються акти про знищення ліцензійних карток.

1.6. Журнал обліку заяв і виданих ліцензійних карток за формою згідно з додатком 1 та журнал обліку руху бланків ліцензійних карток за формою згідно з додатком 2 є документами для службового користування.
Журнали обліку заяв і виданих ліцензійних карток та обліку руху бланків ліцензійних карток повинні бути прошнуровані, їх аркуші – пронумеровані. На внутрішньому боці останнього аркуша журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у журналі, яка засвідчується підписом керівника органу ліцензування або територіального управління та скріплюється печаткою.
Записи у журналах обліку заяв і виданих ліцензійних карток та обліку руху бланків ліцензійних карток здійснюються чорнилом (кульковою ручкою). Усі реквізити журналів заповнюються розбірливо. Допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом посадової особи органу ліцензування, що зробила виправлення.

2. Порядок оформлення та видачі ліцензійних карток

2.1. Бланк ліцензійної картки заповнюється зі зворотного боку за формою згідно з додатком 3 у такому порядку:
посередині бланка на 5 мм нижче від слова «Серія» розміщуються  слова «Ліцензійна картка до ліцензії серії» та вказуються серія, номер ліцензії, строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;
у наступному рядку – слово «Ліцензіат:» та вписується найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлено ліцензію;
у наступному рядку – слово «Місцезнаходження:» та вписується місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця;
по середині наступного рядка –  слова «Дані про автотранспортний засіб:»;
у наступному рядку – слово «Реєстраційний №:» та вписується державний реєстраційний номер автотранспортного засобу;
у цьому самому рядку –  слова «рік випуску АТЗ:» та вписується рік випуску автотранспортного засобу;
у наступному рядку – слово «марка:» та вписується марка автотранспортного засобу;
у цьому самому рядку –  слова «тип АТЗ:», після яких зазначається тип автотранспортного засобу;
у наступному рядку – слова «Дозволений вид робіт:» та відповідно до типу автотранспортного засобу вписується дозволений вид робіт, який зазначений у ліцензії та відповідає типу автотранспортного засобу;
у наступному рядку – слова «Номер свідоцтва про реєстрацію АТЗ/ тимчасового реєстраційного талона», після яких вписується серія та номер такого документа;
у наступному рядку в разі оформлення ліцензійної картки відповідно до тимчасового реєстраційного талона – слова «Дійсний до:» та вказується дата, до якої дозволяється використовувати автотранспортний засіб, із зазначенням числа, місяця та року;
у наступному рядку – слова «Строк дії ліцензійної картки:» та цифрами вписується дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка.

2.2. Текст на бланку ліцензійної картки друкується українською мовою  за допомогою технічних засобів шляхом комп’ютерного набору тексту.
Виправлення в ліцензійній картці та неохайне її оформлення не допускаються.

2.3. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, що додаються ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії, та в строки, передбачені для видачі ліцензії.
Ліцензійні картки видаються одночасно з ліцензією.

2.4. У разі змін у кількості або складі автотранспортних засобів ліцензіат зобов’язаний відповідно до статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» подати протягом десяти робочих днів до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.
Нові ліцензійні картки оформлюються до чинної ліцензії на підставі заяви ліцензіата, до якої додаються список власних або орендованих автотранспортних засобів із зазначенням їх типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію автотранспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, оформленого відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, що відповідають за безпеку руху, які можуть бути допущені до надання послуг з перевезення, та відомості про спеціальне обладнання таксі (у разі відкриття відповідного виду робіт).

2.5. Ліцензійну картку підписує начальник Головавтотрансінспекції або начальник територіального управління, чи особи, які їх заміщують.
Підпис зазначених осіб скріплюється гербовою печаткою органу ліцензування або територіального правління.

2.6. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки у разі невідповідності власного або орендованого автотранспортного засобу технічним, санітарним вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

2.7. Ліцензійні картки є недійсними у разі:
виключення автотранспортного засобу із списку власних або орендованих автотранспортних засобів;
змін у реєстраційних документах власних або орендованих автотранспортних засобів;
пошкодження або втрати ліцензійної картки;
закінчення строку дії ліцензійної картки або її дубліката;
анулювання або визнання ліцензії, до якої вони видавалися, недійсною.

2.8. У разі змін у реєстраційних документах щодо власних або орендованих автотранспортних засобів оформлюються нові ліцензійні картки.

2.9. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки оформлюється дублікат ліцензійної картки згідно з документами, які додавалися суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії, про що органом ліцензування або територіальним управлінням робиться відповідний запис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток та на дублікаті ліцензійної картки.
У разі втрати ліцензійної картки ліцензіат або його уповноважена особа подає органу ліцензування:
заяву про видачу дубліката ліцензійної картки;
документальне підтвердження розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату ліцензійної картки.
Якщо ліцензійна картка непридатна для користування внаслідок її пошкодження, ліцензіат або його уповноважена особа подає органу ліцензування:
заяву про видачу дубліката ліцензійної картки;
непридатну для користування ліцензійну картку.
Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензійної картки видає ліцензіату дублікат ліцензійної картки замість втраченої або пошкодженої.
Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про видачу дубліката ліцензійної картки замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі відповідної відмітки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензійної картки, проставленої органом ліцензування на копії такої заяви відповідно до положень Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.
Строк дії дубліката ліцензійної картки не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензійній картці.
За оформлення дубліката ліцензійної картки плата не вноситься.

2.10. На один автотранспортний засіб чинною є лише одна ліцензійна картка.
У разі використання автотранспортного засобу на праві спільної власності ліцензійні картки можуть бути оформлені у встановленому порядку на цей автотранспортний засіб кожному ліцензіату, який його використовує.

2.11. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток, який ведеться органом ліцензування або територіальним управлінням.

2.12. Ліцензійна картка або її дублікат видається ліцензіату або його уповноваженій особі під особистий підпис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток.
Під час вручення ліцензійної картки або її дубліката посадова особа органу ліцензування, яка відповідає за видачу ліцензійних карток, обов’язково роз’яснює ліцензіату або його уповноваженій особі призначення документа, підстави його використання та необхідність його дбайливого зберігання, про що робиться відповідна відмітка в журналі обліку ліцензійних карток у графі «Примітка».
У разі якщо ліцензійна картка або її дублікат видається уповноваженій особі, у графі «Примітка» робиться відмітка про дані, що підтверджують повноваження такої особи.

2.13. Недійсна ліцензійна картка в обов’язковому порядку підлягає поверненню до органу ліцензування або територіального управління за місцем її отримання під особистий підпис посадової особи органу ліцензування, відповідальної за облік ліцензійних карток.
У разі отримання нової ліцензійної картки на автотранспортний засіб ліцензіат зобов’язаний повернути недійсну ліцензійну картку на цей автотранспортний засіб до органу ліцензування або територіального управління.
Недійсна ліцензійна картка повертається ліцензіатом до органу ліцензування або територіального управління протягом десяти робочих днів з моменту настання відповідних змін.
Орган ліцензування щомісяця розміщує у засобах масової інформації перелік ліцензійних карток, строк дії яких закінчився, але які не було повернуто суб’єктами господарювання.

2.14. Документи, подані заявниками для отримання ліцензійних карток або їх дублікатів, зберігаються в ліцензійних справах.


Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті

Ю.М. Майборода


Administrator, 25-12-2009, hits: 12726
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.