Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Проект Положення про порядок контролю Ліцензійних умов

Print E-mail

Проект опублікований на сайті
Мінтрансзв'язку 02 грудня 2009 року
посилання на першоджерело

Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»


1. Загальні положення

     1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про автомобільний транспорт», а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від ___.____.2009 № ____, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України ____.____.2009 за № ____/____ (далі – Ліцензійні умови), та установлює єдиний порядок здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов.

     1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про автомобільний транспорт».

     1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов здійснюють такі органи контролю:

- орган ліцензування – Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (далі – Головавтотрансінспекція);

- територіальні органи Головавтотрансінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні управління);

- спеціально уповноважений орган з питань ліцензування – Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі – Держкомпідприємництво) та його територіальні органи.

2. Організація планових та позапланових перевірок додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

     2.1. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов за місцезнаходженням ліцензіата та в автотранспортних засобах, що він використовує під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – надання послуг з перевезення).

     2.2. Планова перевірка дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі – планова перевірка) здійснюється з метою встановлення фактичного стану додержання ліцензіатами Ліцензійних умов.

Метою позапланової перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов є перевірка інформації, що надійшла до Головавтотрансінспекції у вигляді заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, або перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

     2.3. Предметом планової перевірки є відповідність діяльності ліцензіатів вимогам Ліцензійних умов під час  здійснення ними діяльності з надання послуг з перевезення.

    2.4. Планові перевірки проводяться органами контролю згідно з квартальними планами проведення перевірок, що затверджуються наказом органу ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, за умови інформування Держкомпідприємництва.

Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органами контролю шляхом розміщення інформації в засобх масової інформації.

     2.5. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.

     2.6. Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається не пізніш як за десять днів до дня проведення планової перевірки рекомендованим листом, телефонограмою або вручається особисто ліцензіату (фізичній особі), або керівнику ліцензіата (юридичній особі), або іншій особі, уповноваженій на це установчими документами, довіреністю, законом та іншими актами цивільного законодавства (далі – ліцензіат та уповноважена особа відповідно), під розписку на примірнику повідомлення про проведення планової перевірки, що залишається органу контролю.

     2.7. Строк проведення планової перевірки становить не більше десяти робочих днів, а для фізичної особи – суб’єкта господарювання без статусу юридичної особи – п’яти робочих днів.

     2.8. Позапланові перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов    (далі – позапланова перевірка) проводяться органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі звернення про порушення ліцензіатами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, а також  в інших випадках, передбачених законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються питання, що стали підставою для проведення цих перевірок.

     2.9. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

     2.10. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не попереджається.

    2.11. Позапланові перевірки щодо встановлення факту усунення ліцензіатом порушень проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, до якого ліцензіат був зобов’язаний усунути виявлені порушення.

     2.12. Для проведення планових (позапланових) перевірок органи контролю видають наказ про утворення комісії з проведення планової (позапланової) перевірки (далі – комісія), у якому зазначаються найменування ліцензіата, щодо якого здійснюватиметься планова (позапланова) перевірка, та строк проведення такої перевірки.

На підставі наказу про проведення планової (позапланової) перевірки за підписом керівника органу контролю або його заступника оформляється посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки згідно з   додатком 1, яке засвідчується печаткою органу державного контролю.

Посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення планової (позапланової) перевірки, форму якого наведено у додатку 2.

Сторінки журналу обліку посвідчень на проведення планової (позапланової) перевірки нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою органу контролю.

     2.13. Продовження строку проведення планової (позапланової) перевірки не допускається.

     2.14. Планові (позапланові) перевірки можуть проводитися із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, науково-дослідних установ, громадських організацій, представників юридичної особи (за згодою їх керівників) та фізичної особи або її уповноваженої особи.

3. Права та обов’язки голови та членів комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки

     3.1. Голова та члени комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки мають право:

- отримувати від ліцензіата або уповноваженої особи всю необхідну інформацію щодо дотримання Ліцензійних умов;

- входити до будь-яких приміщень ліцензіата, що використовуються для здійснення діяльності з надання послуг з перевезення, для з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з проведенням планової (позапланової) перевірки;

- оглядати за участю ліцензіата або уповноваженої особи територію, будівлі, споруди, приміщення та обладнання, що використовуються для надання послуг з перевезення;

- ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення планової (позапланової) перевірки документами ліцензіата та отримувати їх копії (ксерокопії), витяги з цих документів, дані на комп’ютерних електронних носіях та інші матеріали, що стосуються надання послуг з перевезення;

- отримувати від ліцензіата та його персоналу письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення планової (позапланової) перевірки.

     3.2. Голова та члени комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки зобов’язані:

- дотримуватися визначених вимог законодавства щодо збереження конфіденційної та службової інформації;

- забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення планової (позапланової) перевірки;

- на будь-якій стадії планової (позапланової) перевірки приймати від ліцензіата або уповноваженої особи подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета планової (позапланової) перевірки та проводити перевірку викладених у цих зверненнях питань, про що зазначати в акті планової (позапланової) перевірки (далі – акт перевірки).

4. Права та обов’язки ліцензіата або уповноваженої особи під час проведення планової (позапланової) перевірки  

     4.1. Ліцензіат або уповноважена особа під час проведення планової (позапланової) перевірки має право:

- вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

- перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копію посвідчення на проведення планової (позапланової)  перевірки;

- ознайомлюватися з підставою проведення позапланової перевірки з отриманням копії відповідного документа;

- бути присутнім під час проведення планової (позапланової) перевірки;

- вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

- одержувати один примірник акта перевірки та ознайомлюватися з ним;

- надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

- не допускати комісію до здійснення планової (позапланової)  перевірки, якщо така перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених цим Положенням, або комісією не надано копії документів, передбачених цим Положенням;

- оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії.

     4.2. Ліцензіат або уповноважена особа зобов’язані:

- допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог проведення планової (позапланової) перевірки, передбачених законодавством;

- виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;
сприяти нормальній роботі комісії, не чинити їй перешкод, забезпечити комісію робочими місцями та необхідними технічними засобами;

- надавати всі необхідні для проведення планової (позапланової)  перевірки документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета такої перевірки, а також забезпечувати умови для її проведення;

- одержувати примірник акта перевірки та розпорядження органу контролю про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.

5. Порядок проведення планової (позапланової) перевірки

     5.1. Для проведення планової (позапланової) перевірки голова та члени комісії повинні пред’явити ліцензіату або уповноваженій особі посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки, службові посвідчення та надати копію посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки.

Посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки діє лише протягом зазначеного в ньому строку проведення планової (позапланової) перевірки.

     5.2. У журналі відвідування ліцензіата (у разі його наявності) зазначаються строки проведення планової (позапланової) перевірки, мета такої перевірки, посада, прізвище, ініціали голови та членів комісії, які засвідчуються підписом голови комісії.

     5.3. Під час проведення планової (позапланової) перевірки комісія перевіряє стан матеріально-технічної базу, автотранспортних засобів і документи, що засвідчують виконання організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, встановлених Ліцензійними умовами, та обов’язкових для виконання ліцензіатами.

    5.3.1. При проведенні планової (позапланової) перевірки за місцезнаходженням ліцензіата комісія перевіряє:

- наявність ліцензії та свідоцтва про державну реєстрацію ліцензіата;

- наявність та використання матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності з надання послуг з перевезення, його відповідність вимогам законодавства України, в тому числі й Ліцензійних умов;

- наявність персоналу автомобільного транспорту та його кваліфікацію;

- наявність водіїв, їх кваліфікацію, стаж роботи, режими праці та відпочинку, виконання інших вимог нормативно-правових актів, що зобов’язані виконувати ліцензіати стосовно водіїв;

- наявність філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата, що надають послуги з перевезення на підставі копії ліцензії;

- достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії;

- своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, найменування (юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові (фізичної особи) тощо);

- здійснення організаційних заходів щодо забезпечення відповідних робіт з надання послуг з перевезення;

- виконання інших вимог, встановлених Ліцензійними умовами.

     5.3.2. У разі проведення планової (позапланової) перевірки в автотранспортних засобах перевіряється наявність у водія документів, передбачених Ліцензійними умовами, а також відповідність автотранспортного засобу технічним вимогам, встановленим Ліцензійними умовами.

     5.4. Планова (позапланова) перевірка в автотранспортних засобах проводиться під час виїзду їх з підприємства, стоянок, початкових, проміжних і кінцевих пунктів завантаження, розвантаження вантажного автотранспорту, автостанцій, автовокзалів, автобусних зупинок, стоянок таксі, пасажирського автотранспорту, а також під час руху автотранспортних засобів, крім таксі, не відвертаючи уваги водія (за наявності в екіпажі другого водія, кондуктора, стюардеси або іншого члена екіпажу), який здійснює керування автотранспортним засобом.

6. Порядок оформлення результатів планової (позапланової) перевірки

     6.1. За результатами проведеної планової (позапланової) перевірки за місцезнаходженням ліцензіата та перевірки в автотранспортних засобах комісія в останній день перевірки складає акт перевірки за формою згідно з додатком 3.

     Акт перевірки складається у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії, а також ліцензіатом або уповноваженою особою.
Один примірник акта перевірки передається ліцензіату або уповноваженій особі, а другий зберігається органом контролю, який проводив планову (позапланову) перевірку.

     6.2. Порушення, виявлені під час проведення планової (позапланової) перевірки, викладаються в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти (підпункти) Ліцензійних умов, порушені ліцензіатом.

     Довільне викладання положень нормативно-правових актів не допускається.

     6.3. Якщо в акті перевірки зазначено порушення, що є підставою для анулювання ліцензії, комісією складаються відповідні акти, передбачені пунктом 7.1 цього Положення, за формами згідно з додатками 4 – 10.

     6.4. Ліцензіат або уповноважена особа вивчає наданий йому акт перевірки і у разі наявності зауважень вносить їх до акта перевірки, після чого письмово підтверджує факт ознайомлення з актом перевірки й отримання одного примірника такого акта, що засвідчує особистим підписом та проставлянням відтиску печатки (у разі її наявності) на кожній сторінці акта перевірки із зазначенням дати ознайомлення і підписання.

     6.5. Ліцензіат або уповноважена особа має право дати пояснення та викласти зауваження щодо результатів планової (позапланової) перевірки як в самому акті перевірки, так і на окремому аркуші паперу, що є невід’ємною частиною такого акта, про що в акті перевірки головою комісії робиться відповідний запис.

     6.6. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи ознайомлюватися з актом перевірки та (або) його підписувати голова комісії робить про це відповідний запис в акті перевірки, який направляється такому ліцензіату або уповноваженій особі рекомендованим листом з повідомленням.

     6.7. Документи, що стали підставою для проведення планової (позапланової) перевірки, складені (отримані) під час проведення такої перевірки та за її результатами, зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

7. Підстави анулювання ліцензії та прийняття рішення про анулювання ліцензії
 
     7.1. Підстави для анулювання ліцензії визначені у статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарськї діяльності».

    7.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов складається на підставі акта перевірки.

    Повторним порушенням уважається вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення.

    7.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії, складається на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано виявлені факти надання ліцензіатом недостовірних відомостей, у документах поданих для отримання ліцензії, і перелік яких встановлений статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та пунктом 39 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 (далі – Перелік документів).

     7.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії юридичній або фізичній особі для надання послуг з перевезення складається комісією на підставі акта перевірки (планової, позапланової), під час якої виявлено факт передачі ліцензії (її копії).

     7.5. Акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, складається комісією на підставі акта перевірки (планової, позапланової), в якому зафіксовано факт неповідомлення протягом десяти днів про зміни у документах, що додавалися ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії та передбачені Переліком документів (крім свідоцтва про державну реєстрацію ліцензіата).
Закінчення строку дії документів, які додавалися до заяви про видачу ліцензії, без встановлення факту їх поновлення не може бути підставою для складання цього акта.

    7.6. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складається комісією на підставі акта перевірки (планової, позапланової), в якому зафіксовано факт неусунення порушень, виявлених під час проведення попередньої планової (позапланової) перевірки.

    7.7. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов визначається на підставі акта перевірки (планової, позапланової) або на підставі документів, поданих ліцензіатом до Головавтотрансінспекції або територіального управління, у разі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

     7.8. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається:

1) залучення до надання послуг з перевезень водіїв або персоналу автомобільного транспорту, який не має відповідної кваліфікації;

2) допуск до здійснення робіт із забезпечення проведення перевірки технічного та санітарного стану, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам Ліцензійних умов;

3) відсутність договору на отримання послуг з проведення технічного обслуговування, та (або) ремонту автотранспортних засобів, та (або) перевірки технічного стану автотранспортних засобів, та (або) забезпечення проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв, та (або) місця зберігання автотранспортних засобів чи незабезпечення ліцензіатом отримання цих послуг відповідно до укладених договорів (для ліцензіатів, які не мають власної або орендованої матеріально-технічної бази та штатних спеціалістів);

4) не виконання вимог щодо зберігання автотранспортних засобів поза межами житлових зон у спеціально пристосованих для цього місцях з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

5) відсутність у ліцензіата водіїв, трудові відносини з якими оформлено відповідно до положень трудового законодавства;

6) відсутність у ліцензіата власних або орендованих автотранспортних засобів, на які видано ліцензійні картки;

7) допуск до надання послуг з перевезень (на лінію, в рейс) автотранспортних засобів, які не пройшли планового технічного обслуговування, а також передрейсову (післярейсову) перевірку технічного та санітарного стану;

8) допуск до надання послуг з перевезень водіїв, які не пройшли щозмінного передрейсового медичного огляду;

9) допуск до до надання послуг з перевезень водіїв, які не мають відповідної медичної довідки щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка, якщо її наявність передбачено законодавством;

10) допуск до надання послуг з перевезення на таксі легкових автомобілів, у яких відсутнє або несправне відповідне обладнання (для ліцензіатів, що надають послуги з перевезень пасажирів на таксі).

     7.9. Акт про відмову ліцензіата в проведенні планової (позапланової) перевірки складається комісією, якщо під час проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіат або уповноважена особа вчиняє дії, що вказують на його відмову в проведенні планової (позапланової) перевірки (крім випадків, не залежних від ліцензіата), чи відмовляється від учинення таких дій.

     7.10. Відмовою ліцензіата від проведення планової (позапланової)  перевірки вважається:

1) відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення планової (позапланової) перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов;

2) створення ліцензіатом або уповноваженою особою перешкод для проведення комісією планової (позапланової) перевірки;

У випадку створення ліцензіатом або уповноваженою особою перешкод для проведення планової (позапланової) перевірки комісія обов’язково зазначає про такі перешкоди в акті про відмову в проведенні планової (позапланової) перевірки та долучає відповідні пояснення ліцензіата, уповноваженої особи, інших співробітників ліцензіата, які допустили створення таких перешкод (у разі їх надання), та осіб, які брали участь у проведенні планової (позапланової) перевірки;

3) відмова ліцензіата або уповноваженої особи в доступі комісії на територію, до будівель, споруд та інших приміщень з метою уникнення проведення планової (позапланової) перевірки;

4) непризначення уповноваженої особи, яка має право представляти інтереси ліцензіата під час проведення планової (позапланової) перевірки, у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата фізичної особи – підприємця.

     7.11. Акти, зазначені у статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарськї діяльності», складаються в останній день проведення планової (позапланової) перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії.

Ліцензіат або уповноважена особа вивчає наданий йому акт перевірки і у разі наявності у нього зауважень вносить їх до акта перевірки, після чого письмово підтверджує факт ознайомлення з актом перевірки і отримання одного примірника такого акта, що засвідчує особистим підписом та проставлянням відтиску печатки (у разі її наявності) на кожній сторінці акта перевірки із зазначенням дати ознайомлення і підписання.

Один примірник акта передається ліцензіату або уповноваженій особі, а другий зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

     7.12. У разі складання територіальними органами Держкомпідприємництва актів, зазначених у статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», їх копії подаються до Держкомпідприємництва, який направляє їх Головавтотрансінспекції для прийняття відповідного рішення.

8. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

     8.1. За результатами розгляду актів перевірки орган ліцензування не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати складання цих актів видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов згідно з додатком 11.

    Рішення про видання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (далі – розпорядження) приймається з обов’язковим запрошенням ліцензіата або уповноваженого представника.

     У разі відсутності ліцензіата або уповноваженої особи під час розгляду результатів перевірки рішення про видання розпорядження може прийматися без їх участі.

     8.2. Копія розпорядження, завірена в установленому порядку, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття надсилається ліцензіату або уповноваженій особі рекомендованим листом, телефонограмою або вручається їм особисто під розписку.

     8.3. Ліцензіат, який одержав розпорядження, зобов’язаний у встановлений в розпорядженні термін усунути порушення та подати в письмовій формі органу ліцензування, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

9. Рішення про анулювання ліцензії

     9.1. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі актів, визначених у пунктах 7.3 – 7.6 цього Положення, здійснюється органом ліцензування з обов’язковим письмовим запрошенням ліцензіата або уповноваженої особи у випадках, передбачених законодавством.

     9.2. Орган ліцензування за результатами розгляду актів перевірки, пропозицій органів контролю протягом п’яти робочих днів з дати встановлення підстави для анулювання ліцензії приймає рішення про її анулювання або видає розпорядження.
У разі відсутності ліцензіата або уповноваженої особи під час розгляду органом ліцензування актів перевірки, що є підставою для анулювання ліцензії, рішення може прийматися без участі ліцензіата або уповноваженої особи.

    9.3. Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату або уповноваженій особі рекомендованим листом, телефонограмою або вручається їм особисто не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

     9.4. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

10. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

    10.1. Якщо ліцензіат потягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради, то дія рішення про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття відповідного рішення Держкомпідприємництвом, про що протягом трьох робочих днів повідомляються ліцензіат або уповноважена особа та інші зацікавлені органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Орган ліцензування зупиняє рішення про анулювання ліцензії тільки після надходження відповідного письмового повідомлення від Держкомпідприємництва.

    10.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держкомпідприємництвом розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування під час розгляду та прийняття рішення про анулювання ліцензії.

     10.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

Начальник Головавтотрансінспекції
Ю. М. Майборода

Administrator, 09-12-2009, hits: 11591
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.