Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов

Print E-mail
                             Герб України                             

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

01.02.2008 N 10/120

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2008 р.
за N 141/14832


Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених Законом
України "Про автомобільний транспорт"


Відповідно до статей 5 та 6 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про
автомобільний транспорт", що додається.

2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.),
Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Логутов К.В.) забезпечити у встановленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Логутов К.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства транспорту України від 2 березня 2004 року
N 26/153 "Про затвердження Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12 березня 2004 року за N 319/8918
(із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра транспорту
та зв'язку України Сергієнка Л.Г.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

Міністр транспорту
та зв'язку України Й.Вінський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
01.02.2008 N 10/120

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2008 р.
за N 141/14832


ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ
за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт"


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
та "Про автомобільний транспорт", а також
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт", затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.02.2008 N 9/119
(далі - Ліцензійні умови).

1.2. Цей Порядок установлює єдиний порядок здійснення
контролю за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов.

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
здійснюють органи контролю:
орган ліцензування - Головна державна інспекція на
автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція);
підпорядковані Головавтотрансінспекції її територіальні
органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - територіальні управління);
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) та його
територіальні органи.

2. Організація перевірок додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов

2.1. Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов
здійснюється шляхом проведення планових та
позапланових перевірок за місцезнаходженням ліцензіата та в
транспортних засобах, які він використовує під час здійснення
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

2.2. Метою планової перевірки є встановлення фактичного стану
додержання ліцензіатами Ліцензійних умов.
Метою позапланової перевірки є встановлення фактичного стану
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов
або перевірка інформації, зазначеної у заяві
(повідомленні) про порушення ліцензіатами Ліцензійних умов.

2.3. Предметом перевірки є відповідність діяльності
ліцензіатів вимогам Ліцензійних умов при здійсненні
ними діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт,
визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

2.4. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов проводяться органами контролю згідно з
квартальними планами перевірок, які затверджуються наказом органу
контролю та погоджуються з Держкомпідприємництвом.
Планові перевірки ліцензіата проводяться не частіше одного
разу на рік.

2.5. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю
лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви
(повідомлення) про порушення ліцензіатами Ліцензійних умов
або з метою перевірки виконання розпоряджень про
усунення порушень Ліцензійних умов.

2.6. Позапланові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов щодо встановлення факту усунення ліцензіатом
порушень проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення
строку, до якого ліцензіат був зобов'язаний усунути виявлені
порушення.

2.7. Для проведення перевірки органи контролю видають наказ
про створення комісії з перевірки (далі - комісія), у якому
зазначаються найменування ліцензіата, щодо якого буде
здійснюватися перевірка, та строк проведення перевірки.
На підставі наказу оформляються посвідчення на проведення
перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником
органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.8. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на
проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2), сторінки якого мають
бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою органу
контролю.

2.9. Орган контролю не менш як за десять днів до початку
проведення планової перевірки письмово повідомляє ліцензіата про
здійснення планової перевірки.
Повідомлення надсилається рекомендованим листом,
телефонограмою або вручається особисто ліцензіату (фізичній
особі), або керівнику ліцензіата (юридичній особі), або
уповноваженій на це установчими документами, довіреністю, законом
та іншими актами цивільного законодавства особі ліцензіата (далі -
уповноважена особа) під розписку на примірнику органу контролю.

2.10. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат
завчасно не попереджається.

2.11. Строк проведення перевірки становить не більше десяти
робочих днів.

2.12. Планові та позапланові перевірки можуть проводитися із
залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої
влади, науково-дослідних установ, громадських організацій,
представників юридичної особи (за згодою їх керівників) та
фізичної особи або її уповноваженої особи.

3. Права та обов'язки комісії

3.1. Голова та члени комісії під час проведення перевірки
мають право:
отримувати всю необхідну інформацію щодо дотримання
ліцензіатом Ліцензійних умов від ліцензіата (фізичної
особи), або керівника ліцензіата (юридичної особи), або
уповноваженої особи;
входити до будь-яких приміщень ліцензіата, в яких
здійснюється господарська діяльність, яка підлягає ліцензуванню,
для з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;
оглядати за участю ліцензіата (фізичної особи), або керівника
ліцензіата (юридичної особи), або уповноваженої особи територію,
будівлі, споруди, приміщення та обладнання, що використовуються
для здійснення господарської діяльності, яка підлягає
ліцензуванню;
ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення перевірки
документами ліцензіата та отримувати їх копії, витяги з цих
документів, дані на комп'ютерних електронних носіях та інші
матеріали, які стосуються господарської діяльності, яка підлягає
ліцензуванню;
отримувати від ліцензіатів та його персоналу письмові
пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:
дотримуватися визначених вимог законодавства щодо збереження
конфіденційної та службової інформації;
забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає
доступною їм під час здійснення перевірки;
на будь-якій стадії перевірки приймати від ліцензіата
(фізичної особи), або керівника ліцензіата (юридичної особи), або
уповноваженої особи подані за їх ініціативою заяви, зауваження,
пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку
викладених у цих зверненнях питань, про що зазначати в акті
перевірки.

4. Права та обов'язки ліцензіата (фізичної особи),
або керівника ліцензіата (юридичної особи),
або уповноваженої особи під час проведення
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

4.1. Ліцензіат (фізична особа), або керівник ліцензіата
(юридична особа), або уповноважена особа під час проведення
перевірки додержання ним Ліцензійних умов має право:
вимагати від комісії додержання вимог законодавства;
перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення
і одержувати копію посвідчення на проведення перевірки;
бути присутнім під час здійснення перевірки;
вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата;
одержувати та ознайомлюватися з актом перевірки;
надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта перевірки;
оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
комісії.

4.2. Ліцензіат (фізична особа), або керівник ліцензіата
(юридична особа), або уповноважена особа ліцензіата зобов'язаний:
допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог
здійснення контролю, передбачених законодавством;
виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов;
сприяти нормальній роботі комісії, не чинити їй перешкод,
забезпечити комісію робочими місцями та необхідними технічними
засобами;
надавати для ознайомлення необхідні документи та надавати їх
копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань,
що стосуються предмета перевірки;
одержувати примірник акта перевірки та розпорядження органу
контролю про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.

5. Порядок проведення перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов

5.1. Для проведення перевірки голова та члени комісії повинні
пред'явити ліцензіату (фізичній особі), або керівнику ліцензіата
(юридичній особі), або уповноваженій особі посвідчення на право
перевірки ліцензіата, службові посвідчення та надати копію
посвідчення на право перевірки ліцензіата.

5.2. У журналі відвідання ліцензіата (у разі його наявності)
зазначаються строки перевірки, мета перевірки, посада, прізвище і
ініціали голови та членів комісії, які засвідчуються підписом
голови комісії органу контролю.

5.3. При перевірці ліцензіата комісія перевіряє
матеріально-технічну базу та транспортні засоби і документи, які
засвідчують виконання організаційних, кваліфікаційних та технічних
вимог, встановлених Ліцензійними умовами.
5.3.1. При перевірці за місцезнаходженням ліцензіата комісія
перевіряє:
наявність ліцензії, свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта господарювання;
наявність та використання матеріально-технічного забезпечення
господарської діяльності з автомобільних перевезень, його
відповідність вимогам законодавства України, в тому числі
Ліцензійних умов;
наявність персоналу автомобільного транспорту та його
кваліфікацію;
наявність водіїв, їх кваліфікацію, стаж роботи, режими праці
та відпочинку, виконання інших вимог нормативно-правових актів, що
зобов'язані виконувати ліцензіати стосовно водіїв;
наявність філій, відокремлених структурних підрозділів
ліцензіата, які надають послуги з перевезення пасажирів та
вантажів автомобільним транспортом на підставі копії ліцензії;
достовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для отримання ліцензії;
своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в
документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (про зміну
місцезнаходження, організаційно-правової форми, найменування
(юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові (фізичної особи)
тощо);
здійснення організаційних заходів по забезпеченню відповідних
робіт з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом;
виконання інших вимог, що передбачені Ліцензійними умовами.

5.3.2. При здійсненні перевірки в автомобільних транспортних
засобах перевіряються:
наявність у водія документів, які передбачені вимогами
Ліцензійних умов;
відповідність транспортного засобу технічним вимогам, які
встановлені Ліцензійними умовами.

5.4. Перевірка додержання Ліцензійних умов в
автотранспортних засобах проводиться: при виїзді з підприємства,
стоянок, початкових, проміжних і кінцевих пунктів завантаження,
розвантаження вантажного автотранспорту, автостанцій,
автовокзалів, автобусних зупинок, стоянок таксі, пасажирського
автотранспорту, а також під час руху автотранспортних засобів,
крім таксі, не відвертаючи уваги водія (за наявності в екіпажі
другого водія, кондуктора, стюардеси або іншого члена екіпажу), що
здійснює управління автотранспортним засобом.

6. Порядок оформлення результатів перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

6.1. За результатами та матеріалами перевірки за
місцезнаходженням ліцензіата та при перевірці автомобільних
транспортних засобів щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
складається акт перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов (далі - акт перевірки) за формою згідно з
додатком 3.

6.2. Порушення, які були виявлені при перевірці додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов, викладаються в акті
перевірки з посиланням на конкретні пункти (підпункти) Ліцензійних
умов, які були порушені ліцензіатом.
Довільне викладання вимог нормативно-правових актів не
допускається.

6.3. Акт перевірки складається у двох примірниках, кожен з
яких підписується головою та членами комісії.

6.4. Якщо в акті перевірки викладені порушення, які є
підставою для анулювання ліцензії, складаються відповідні акти,
зазначені у пункті 7.1 цього Порядку.

6.5. Ліцензіат або його уповноважена особа вивчає наданий
йому акт перевірки і у разі наявності у нього зауваження вносить
їх до акта перевірки, після чого письмово підтверджує, що
ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить
свій підпис на кожну сторінку акта, дату та скріплює його печаткою
(у разі наявності).
Ліцензіат або його уповноважена особа має право дати
пояснення та викласти зауваження щодо результатів перевірки як в
самому акті перевірки, так і на окремому аркуші паперу, що є
невід'ємною частиною акта перевірки, про що в акті перевірки
робиться відповідний запис.

6.6. Один примірник акта перевірки передається ліцензіату або
його уповноваженому представнику, а другий - зберігається органом
контролю, який здійснив перевірку.
Якщо під час перевірки комісією встановлено одну з підстав
для анулювання ліцензії, визначених пунктом 7.1 цього Порядку, то
копії актів та матеріали цієї перевірки надаються на розгляд до
Головавтотрансінспекції.

6.7. У разі відмови ліцензіата або його уповноваженої особи
від ознайомлення з актом перевірки та (або) його підписання голова
та члени комісії роблять про це відповідний запис в акті
перевірки.
Такий акт перевірки направляється ліцензіату поштою з
повідомленням.

6.8. Документи, які були підставою для проведення перевірки,
складені (отримані) під час проведення перевірки та за її
результатами, зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

7. Підстава та прийняття рішення
про анулювання ліцензії

7.1. Підставами для анулювання ліцензії є:
заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ;
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов;
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов;
акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.

7.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
складається на підставі акта перевірки. Повторним
порушенням уважається вчинення ліцензіатом протягом строку дії
ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після застосування
санкцій за аналогічне порушення.

7.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії,
складається на підставі акта перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов, в якому зафіксовано виявлення
фактів, які встановлюють подання суб'єктом господарювання
недостовірних відомостей, які були зазначені у документах, поданих
ліцензіатом на отримання ліцензії, і перелік яких встановлений
статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та пунктом 39 Переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756.

7.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності складається на підставі акта перевірки, під час якої
було виявлено факт передачі ліцензії (її копії).

7.5. Акт про встановлення факту неподання в установлений
строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії, складається на підставі
акта перевірки, в якому зафіксований факт неповідомлення протягом
десяти днів про зміни у документах, які давались ліцензіатом при
отриманні ліцензії, передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" (крім свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта господарювання).
Закінчення строку дії документів, які додавались до заяви на
отримання ліцензії, без встановлення факту щодо їх поновлення не
може бути підставою для складання цього акта.

7.6. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов складається на підставі акта
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, в якому
зафіксовано факт неусунення порушень, які були виявлені при
попередній перевірці додержання ним Ліцензійних умов.

7.7. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов визначається на підставі акта
перевірки або на підставі документів, поданих ліцензіатом до
Головавтотрансінспекції або територіального управління, у разі
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії.

7.8. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов уважається:
7.8.1 забезпечення відповідних автомобільних перевезень
персоналом автомобільного транспорту, який не має відповідної
кваліфікації;
7.8.2 допуск до здійснення робіт із забезпечення проведення
перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту
транспортних засобів, проведення щозмінних передрейсових та
післярейсових медичних оглядів водіїв осіб, які не відповідають
кваліфікаційним вимогам Ліцензійних умов;
7.8.3 відсутність договору на отримання послуг з проведення
технічного обслуговування, та (або) ремонту автомобільних
транспортних засобів, та (або) перевірки технічного стану
автомобільних транспортних засобів, та (або) забезпечення
проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного
огляду водіїв, та (або) місця зберігання транспортних засобів або
незабезпечення ліцензіатом отримання цих послуг відповідно до
укладених договорів (для автомобільних перевізників, які не мають
власної або орендованої матеріально-технічної бази та штатних
спеціалістів);
7.8.4 відсутність у ліцензіата водіїв, з якими оформлені
відносини відповідно до трудового законодавства;
7.8.5 відсутність у ліцензіата власних або орендованих
транспортних засобів, на які видані ліцензійні картки;
7.8.6 допуск до перевезень (на лінію, в рейс) транспортних
засобів, які не пройшли планового технічного обслуговування;
7.8.7 допуск до перевезень (на лінію, в рейс) транспортних
засобів, які не пройшли передрейсову (післярейсову) перевірку
технічного стану;
7.8.8 допуск до перевезень водіїв, які не пройшли щозмінного
передрейсового медичного огляду;
7.8.9 допуск до перевезень таксі, у яких відсутнє або
несправне відповідне обладнання (для ліцензіатів, що надають
послуги з перевезень пасажирів на таксі).

7.9. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування складається, якщо під час забезпечення проведення
перевірки ліцензіат або уповноважений представник вчиняє дії або
бездіяльність, які вказують на його відмову у проведенні перевірки
крім випадків, не залежних від ліцензіата.

7.10. Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:
7.10.1 відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення
перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують
додержання ним вимог Ліцензійних умов;
7.10.2 створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення
перевірки органом контролю, при цьому в акті по відмову в
проведенні перевірки вказуються ці факти і до нього додаються
відповідні пояснення керівника (співробітників) даного ліцензіата
(у разі їх надання) та осіб, які брали участь у перевірці;
7.10.3 відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на
територію, до будівель, споруд та інших приміщень, уникнення
перевірки;
7.10.4 непризначення уповноваженої особи, яка має право
представляти ліцензіата під час проведення перевірки, у разі
відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата
фізичної особи - підприємця.
Орган контролю, який повинен був провести дану перевірку,
протягом трьох робочих днів з дати початку її проведення
(зазначеної у посвідченні на проведення перевірки ліцензіата)
складає акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
контролю в двох примірниках.

7.11. Акти, які зазначені у пункті 7.1 цього Порядку,
складаються у двох примірниках, кожен з яких підписується головою
та членами комісії.
Ліцензіат або його уповноважена особа вивчає наданий йому акт
і у разі наявності у нього зауваження вносить їх до акта, після
чого письмово підтверджує, що ознайомлений з актом і отримав один
примірник, ставить свій підпис на кожну сторінку акта, дату та
скріплює його печаткою (у разі наявності).
Один примірник акта передається ліцензіату або його
уповноваженому представнику, а другий - зберігається в ліцензійній
справі ліцензіата.

7.12. У разі складання територіальними органами
Держкомпідприємництва актів, зазначених в пункті 7.1 цього Порядку
їх копії подаються до Держкомпідприємництва, який звертається до
Головавтотрансінспекції для прийняття відповідного рішення.

8. Розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов

8.1. Видача розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов здійснюється відповідним територіальним
управлінням з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його
уповноваженого представника.

8.2. Територіальне управління за результатами розгляду актів
перевірки не пізніше десяти робочих днів з дати складання цих
актів видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
(додаток 4).

8.3. У разі відсутності ліцензіата або його уповноваженої
особи при розгляді територіальним управлінням актів перевірки
рішення про видачу розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов може прийматись без їх участі.

8.4. Копія розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов, завірена в установленому порядку, не пізніше
трьох робочих днів з дати його прийняття надсилається ліцензіату
рекомендованим листом, телефонограмою або вручається особисто
ліцензіату (фізичній особі), або керівнику ліцензіата (юридичній
особі) або уповноваженій особі під розписку на іншій копії
територіального управління.

8.5. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у
встановлений в розпорядженні термін усунути порушення та подати в
письмовій формі територіальному управлінню, яке видало це
розпорядження, інформацію про усунення порушень.

9. Рішення про анулювання ліцензії

9.1. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про виявлення факту передачі ліцензії, її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов здійснюється
Головавтотрансінспекцією з обов'язковим письмовим запрошенням
ліцензіата або його представників.

9.2. Головавтотрансінспекція за результатами розгляду актів
перевірки, пропозицій органів контролю протягом десяти робочих
днів з дати встановлення підстави для анулювання ліцензії приймає
рішення про її анулювання або видає розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов.

9.3. У разі відсутності ліцензіата або його уповноваженого
представника при розгляді Головавтотрансінспекцією актів
перевірки, які є підставою для анулювання ліцензії, рішення може
прийматись без участі ліцензіата або його уповноваженого
представника.

9.4. Витяг з рішення Головавтотрансінспекції надсилається
відповідним територіальним управлінням за дорученням
Головавтотрансінспекції ліцензіату рекомендованим листом,
телефонограмою або вручається особисто ліцензіату (фізичній
особі), або керівнику ліцензіата (юридичній особі), або
уповноваженій особі не пізніше трьох робочих днів з дати його
прийняття.

9.5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дати його прийняття.

9.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання
ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру Головавтотрансінспекції
не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності цим
рішенням.

10. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

10.1. Якщо ліцензіат потягом 10 днів з дня прийняття рішення
про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної
ради, то рішення про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття
відповідного рішення Держкомпідприємництвом, про що протягом 3
робочих днів повідомляються ліцензіат та інші зацікавлені органи
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Головавтотрансінспекція зупиняє рішення про анулювання
ліцензії тільки після надходження до неї відповідного письмового
повідомлення від Держкомпідприємництва або письмового повідомлення
ліцензіата разом з документальними підтвердженнями подання скарги
до експертно-апеляційної ради в установлені строки.

10.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання Держкомпідприємництвом
розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у
сфері ліцензування, допущених Головавтотрансінспекцією під час
розгляду та прийняття рішення про анулювання ліцензії.

10.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.

Заступник директора Департаменту
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Т.Базанова

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному
транспорті Міністерства
транспорту та зв'язку України К.Логутов


Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"


(Державний Герб України)
___________________________________________
(назва органу контролю)


ПОСВІДЧЕННЯ N _____________
на проведення перевірки ліцензіата


на підставі наказу ______________________________________________
(назва органу контролю)

від "__" ____________ 20__ року N __________

Видане голові комісії:
_________________________________________________________________
та членам комісії: ______________________________________________
для проведення планової (позапланової) перевірки за
місцезнаходженням та в транспортних засобах ______________________
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, найменування або прізвище, ім'я, по батькові
ліцензіата, серія та номер ліцензії)

додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт", згідно з ліцензією
серії _____ N ____________ від "___" _______ 20___ року.

за період з "___"________ 20_ року до "___"_______ 20__ року

у термін з "___"________ 20_ року до "___"_______ 20__ року

Керівник __________ _______________________
(заступник керівника (підпис) (прізвище, ініціали)
органу контролю)

М.П.


Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"


ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення
перевірки ліцензіатів


-------------------------------------------------------------------
| N |Реквізити| Номер |Найменування|Місцезнаходження| Строк |
|з/п| наказу |посвідчення|або прізвище| (для юридичної |перевірки|
| | про | | ім'я, по |особи) або місце| |
| |створення| | батькові |проживання (для | |
| | комісії | | ліцензіата |фізичної особи) | |
| | | | | ліцензіата | |
|---+---------+-----------+------------+----------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+-----------+------------+----------------+---------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------


Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"


АКТ
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
N___________


_________________ ____________________
(населений пункт) (дата)

Голова комісії:
_________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

та члени комісії:
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

за участю представника (ів)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

посвідчення на проведення перевірки N ___________

з "___"___________ 20__ року до "___"_____________ 20__ року


у _______________________________________________________________
(найменування ліцензіата - юридичної особи
або прізвище, ім'я, по батькові - фізичної особи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи
-------------------------------
| | | | | | | | | | |
-------------------------------

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
свідоцтво про державну реєстрацію N ______ від ___________________
видано ___________________________________________________________
(назва органу, що його видав)

ліцензія серія ___ N ________, видана "___"________200_ року,
на провадження видів робіт _______________________________________
(види робіт)

у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника,
ліцензіата або уповноваженої особи)

провели планову (позапланову) перевірку діяльності ліцензіата з
питань додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт,визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт", затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерства транспорту та зв'язку України від
01.02.2008 N 9/119.

Перевіркою встановлено:
__________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути

__________________________________________________________________
підкріплене посиланням на відповідний пункт (підпункт)
Ліцензійних умов)

Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Зауваження (заяви, повідомлення) ліцензіата щодо проведеної
перевірки:
__________________________________________________________________

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Ліцензіат (фізична особа,
або керівник, __________ ______________________
або уповноважена особа) (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.


Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"


(Державний Герб України)
___________________________________________
(назва органу контролю)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт",
від "___"__________ 20_ року N _______


Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та на підставі акта перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов від ______ N ____________
__________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

__________________________________________________________________
(зміст заходів)

Інформацію про усунення порушень надати __________________________
(назва органу контролю)

в письмовій формі до "__" ____________ 20__ року.

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту
повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

Керівник органу контролю ________ ______________________
(заступник керівника (підпис) (прізвище та ініціали)
органу контролю)

М.П.

Administrator, 04-10-2009, hits: 8725
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.