Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Закон України "Про ліцензування..." (с1)

Print E-mail
на сторінку "Нормативна база таксі"
                             Герб України                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ліцензування певних видів
господарської діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299 )

{ остання редакція від 25.06.2009 }


Цей Закон визначає види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює
державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність
суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
законодавства у сфері ліцензування.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом
ліцензування права на провадження певного виду господарської
діяльності;

виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском
продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також
реалізацію продукції власного виробництва;

господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі
підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом
(виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням
робіт;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку за умови виконання
ліцензійних умов;

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів
вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших
спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій,
видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та
ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування;

орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений
Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений
виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської
діяльності;

плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом
господарювання за одержання ліцензії;

повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії
ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після
застосування санкцій за аналогічне порушення;

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов -
рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом
у встановлені строки порушень ліцензійних умов; { Абзац
дванадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 }

розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері
ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в
установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;
{ Абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 }

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від її
організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить
господарську діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності;

торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів
господарювання.

Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності
на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг,
зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі
телебачення і радіомовлення, ліцензування у сфері
електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у
сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності,
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, у сфері
телекомунікацій, будівництві здійснюється згідно з законами, що
регулюють відносини у цих сферах. { Частина друга статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законами...}

Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до
цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом
України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
{ Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом
N 530-V від 22.12.2006 }

Навчання у сфері освіти в частині організації навчання та
підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та
здійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеному
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" , та не підлягає ліцензуванню. { Статтю 2
доповнено частиною згідно із Законом N 424-V від
01.12.2006 }

Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених
частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів
господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не
підлягають ліцензуванню.

Стаття 3. Основні принципи державної
політики у сфері ліцензування

Основними принципами державної політики у сфері ліцензування
є:

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання;

захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян,
захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки
держави;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської
діяльності на території України та визначення його особливостей
для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені
специфікою їх провадження, у законах, що регулюють відносини у
відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 2 цього Закону; { Абзац четвертий частини першої статті 3 в
редакції Закону N 1571-VI від 25.06.2009 }

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню;

запровадження ліцензування окремого виду господарської
діяльності у разі недостатності інших засобів державного
регулювання господарської діяльності, визначених відповідним
законом. { Частину першу статті 3 доповнено абзацом шостим згідно
із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 }

Ліцензування не може використовуватися для обмеження
конкуренції у провадженні господарської діяльності.

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає
право на зайняття певним видом господарської діяльності, що
відповідно до законодавства підлягає обмеженню.

Стаття 4. Повноваження органів державної
влади у сфері ліцензування

Верховна Рада України визначає основні напрями державної
політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.

Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює
Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом
Міністрів України, спеціально уповноважені
виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних
видів господарської діяльності.

Розробку та реалізацію державної політики ліцензування
телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення. { Статтю 4 доповнено частиною третьою
згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 }

Стаття 5. Спеціально уповноважений орган
з питань ліцензування

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

розробляє основні напрями розвитку ліцензування;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань
ліцензування;

погоджує проекти нормативно-правових актів з питань
ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої
влади;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з
питань ліцензування;

здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування
законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його
застосування; { Абзац шостий частини першої статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1571-VI від 25.06.2009 }

здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення
діяльності органів ліцензування;

визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх
оформлення;

погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови
провадження певного виду господарської діяльності та порядок
контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим
Законом; { Абзац дев'ятий частини першої статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2340-IV від 13.01.2005,
N 1571-VI від 25.06.2009 }

формує експертно-апеляційну раду;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації фахівців з ліцензування;

веде Єдиний ліцензійний реєстр;

організовує замовлення, постачання, облік і звітність
витрачання бланків ліцензій;

видає розпорядження про усунення порушень законодавства у
сфері ліцензування. { Абзац чотирнадцятий частини першої статті 5
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI від
25.06.2009 }


{ Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 5 виключено на
підставі Закону N 1571-VI від 25.06.2009 }


Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних
програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок
підготовки та атестації фахівців з ліцензування.

Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які
діють на підставі положень, що затверджуються спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими
до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 6. Орган ліцензування

Орган ліцензування:

забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

затверджує ліцензійні умови провадження певного виду
господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за
погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом; { Абзац
третій частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2340-IV від 13.01.2005; в редакції Закону
N 1571-VI від 25.06.2009 }

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на
певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання
ліцензій недійсними;

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов;

видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;

формує і веде ліцензійний реєстр.

Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчої
влади, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може
делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.

Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані
іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування, крім
випадку, передбаченого цим Законом. У разі якщо Кабінет Міністрів
України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням Ради
міністрів Автономної Республіки Крим можуть передаватися
відповідним міністерствам та республіканським комітетам Автономної
Республіки Крим.
{ Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1571-VI від 25.06.2009 }

Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати
спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови
згідно з поданими документами.

Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету.

Стаття 7. Експертно-апеляційна рада

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним
при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У
своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією
України, законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України.

Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних
висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування.

До компетенції експертно-апеляційної ради належать:

експертиза проектів нормативно-правових актів органів
виконавчої влади з питань ліцензування;

розроблення рекомендацій з основних проблем державної
політики у сфері ліцензування;

надання попередніх висновків щодо пропозицій органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування
певних видів господарської діяльності чи його скасування;

розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на
рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами
законодавства у сфері ліцензування;

аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення
ліцензування.

Склад експертно-апеляційної ради формується з державних
службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських
організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.

До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні
експерти та представники громадських організацій у кількості не
менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій
та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на
громадських засадах.

Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення
(апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом
двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально
уповноваженому органі з питань ліцензування.

Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю
голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.

За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових
актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення
експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що
підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень
(апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування, допущених органом
ліцензування.

Стаття 8. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого
встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до
встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для
провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються
кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання -
юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності.

У разі якщо для провадження певних видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги
щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів,
такі вимоги включаються до ліцензійних умов.


{ Частину п'яту статті 8 виключено на підставі Закону
N 1571-VI від 25.06.2009 }


Ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності,
зазначених у пункті 72 статті 9 цього Закону, та порядок контролю
за їх додержанням затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом
N 2340-IV від 13.01.2005 }

У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид
господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в
повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг,
ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині,
що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності,
зазначеної в ліцензії.

Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають
оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають
чинності через десять днів з дати державної реєстрації
нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший
строк набрання чинності.

Стаття 9. Види господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види
господарської діяльності:

1) пошук (розвідка) корисних копалин;

2) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду; { Пункт 2 статті 9 в редакції Закону
N 2340-IV від 13.01.2005 }

3) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення
(за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною
праці та державного гірничого нагляду); { Пункт 3 статті 9 в
редакції Закону N 2288-IV від 23.12.2004 }

4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ
корисних копалин; { Пункт 5 статті 9 в редакції Закону N 3396-IV
від 07.02.2006 }

6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння;

7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння;

8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля
лікарськими засобами;

10) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів,
оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і
препаратами;

11) виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами
і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); { Пункт 11
статті 9 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 }

12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж; { Пункт 12 статті 9 в редакції Закону
N 2247-IV від 16.12.2004 }

13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами
негласного отримання інформації;

14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація,
сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза,
ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису),
торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту
інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України); { Пункт 14 статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 852-IV від 22.05.2003; в редакції
Закону N 1571-VI від 25.06.2009 }

15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні
випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних
елементів;

16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування,
дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту
інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності;

18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу
(метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл; { Пункт
18 статті 9 в редакції Закону N 1392-VI від
21.05.2009 }

19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом; { Пункт 19
статті 9 в редакції Закону N 1392-VI від 21.05.2009 }

20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений
ліцензійними умовами; { Пункт 20 статті 9 в редакції Закону
N 1392-VI від 21.05.2009 }

21) централізоване водопостачання та водовідведення;

22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного
комплексу управління космічними апаратами та його складових
частин; { Пункт 22 статті 9 в редакції Закону N 1571-VI
від 25.06.2009 }

23) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
затвердженого Кабінетом Міністрів України,
розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до
зазначеного Переліку; { Пункт 23 статті 9 в редакції Закону
N 530-V від 22.12.2006 }


{ Пункт 24 статті 9 виключено на підставі Закону N 530-V
від 22.12.2006 }


25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт;

26) медична практика;

27) переробка донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів;

28) ветеринарна практика;

29) організація та утримання тоталізаторів, гральних
закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з
проведення азартних ігор; { Пункт 29 статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1969-III від
21.09.2000, N 2505-IV від 25.03.2005 }
{ Запроваджується мораторій на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до
прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та
проведення лотерей і грошових розіграшів згідно із Законом
N 2630-IV від 02.06.2005 }


{ Пункт 30 статті 9 виключено на підставі Закону N 1026-V
від 16.05.2007 }


31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом;

32) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
річковим, морським транспортом;

33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт"; { Пункт
33 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2344-III
від 05.04.2001, в редакції Закону N 961-V
від 19.04.2007 }


{ Пункт 34 статті 9 виключено на підставі Закону N 961-V
від 19.04.2007 }


35) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом;

36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
кольорових і чорних металів;

37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

38) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної
сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів
України); { Пункт 38 статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3073-III від 07.03.2002 }

39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

{ Пункт 40 статті 9 виключено на підставі Закону N 2984-III
від 17.01.2002 }

41) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного
стану об'єктів;

42) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

43) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої
власності, надання послуг з охорони громадян;

44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

45) виконання авіаційно-хімічних робіт;

46) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих
листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30
кілограмів; { Пункт 46 статті 9 в редакції Закону N 2759-III
від 04.10.2001 }


{ Пункт 47 статті 9 виключено на підставі Закону N 1280-IV
від 18.11.2003 }


{ Пункт 48 статті 9 виключено на підставі Закону N 1280-IV
від 18.11.2003 }


{ Пункт 49 статті 9 виключено на підставі Закону N 1280-IV
від 18.11.2003 }


50) туроператорська та турагентська діяльність; { Пункт 50
статті 9 в редакції Закону N 1282-IV від 18.11.2003 }

51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

- організація та проведення спортивних занять професіоналів
та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних
видів спорту, визнаних в Україні;


{ Пункт 52 статті 9 виключено як пункт 51 на підставі Закону
N 2209-III від 11.01.2001 }


{ Пункт 53 статті 9 виключено як пункт 52 на підставі Закону
N 2209-III від 11.01.2001 }


{ Пункт 54 статті 9 виключено на підставі Закону N 2745-III
від 04.10.2001 }


55) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів);

56) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;


{ Пункт 57 статті 9 виключено на підставі Закону N 2800-IV
від 06.09.2005 }


58) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та
земельних торгів; { Пункт 58 статті 9 в редакції Закону N 1377-IV
від 11.12.2003 }

59) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих
меліоративних систем; { Пункт 59 статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 }

60) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на
промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх
водойм (ставків) господарств;

61) посередницька діяльність митного брокера та митного
перевізника;

62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
( Статтю 9 доповнено пунктом 62 згідно із Законом N 2953-III
від 17.01.2002 )

63) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування,
матриць; { Статтю 9 доповнено пунктом 63 згідно із Законом
N 2953-III від 17.01.2002; в редакції Закону N 2734-IV
від 06.07.2005 }

64) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового; { Статтю 9 доповнено пунктом 64
згідно із Законом N 3077-III від 07.03.2002 }

65) оптова торгівля насінням; { Статтю 9 доповнено пунктом 65
згідно із Законом N 411-IV від 26.12.2002 }

66) виробництво, зберігання і реалізація племінних
(генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження
та аномалій тварин; { Статтю 9 доповнено пунктом 66 згідно із
Законом N 546-IV від 20.02.2003 }

67) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання,
що визначені Законом України "Про карантин рослин", які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
{ Статтю 9 доповнено пунктом 67 згідно із Законом N 1804-IV
від 17.06.2004; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 61-V від 02.08.2006 }

68) професійна діяльність у сфері надання соціальних
послуг; { Статтю 9 доповнено пунктом 68 згідно із Законом
N 1891-IV від 24.06.2004 }

69) розроблення проектів та проведення робіт з консервації,
реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування
пам'яток; { Статтю 9 доповнено пунктом 69 згідно із Законом
N 2245-IV від 16.12.2004 }

70) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею
піротехнічними засобами; { Статтю 9 доповнено пунктом 70 згідно із
Законом N 2247-IV від 16.12.2004 }

71) діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням
стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення,
мисливських стендів; { Статтю 9 доповнено пунктом 71 згідно із
Законом N 2247-IV від 16.12.2004 }

72) діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та
автобусів; { Статтю 9 доповнено пунктом 72 згідно із Законом
N 2505-IV від 25.03.2005 }

72-1) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт,
модернізація та утилізація озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї; { Статтю 9 доповнено
пунктом згідно із Законом N 2340-IV від 13.01.2005;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3447-IV від
21.02.2006 }

73) виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії; { Статтю 9 доповнено пунктом 73
згідно із Законом N 2633-IV (від 02.06.2005 }

74) діяльність, пов'язана із збиранням, обробленням,
зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає
кредитну історію; { Статтю 9 доповнено пунктом 74 згідно із
Законом N 2704-IV від 23.06.2005 }

75) виробництво хімічних джерел струму, заготівля та
утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму; { Статтю 9
доповнено пунктом 75 згідно із Законом N 3503-IV від
23.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI
від 25.06.2009 }

76) розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та
декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак
та підготовка фахівців у цих сферах; { Статтю 9 доповнено пунктом
76 згідно із Законом N 3447-IV від 21.02.2006 }

77) діяльність з перепродажу предметів мистецтва,
колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та
антикваріату; { Статтю 9 доповнено пунктом 77 згідно із Законом
N 535-V від 22.12.2006 }

78) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі.
{ Статтю 9 доповнено пунктом 78 згідно із Законом N 1158-VI
від 19.03.2009 }

79) виробництво, зберігання та реалізація рідкого палива з
біомаси; { Статтю 9 доповнено пунктом 79 згідно із Законом
N 1391-VI від 21.05.2009 }

80) виробництво, зберігання та реалізація біогазу; { Статтю 9
доповнено пунктом 80 згідно із Законом N 1391-VI від
21.05.2009 }

81) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових
і реконструкція діючих систем видобування газу (метану) вугільних
родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка
протиаварійного стану зазначених об'єктів. { Статтю 9 доповнено
пунктом 81 згідно із Законом N 1392-VI від
21.05.2009 }

Стаття 10. Документи, що подаються органу
ліцензування для одержання ліцензії

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу
ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційний код - для юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів - для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9
цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник
має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який
видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються
документи, вичерпний перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого
органу з питань ліцензування.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів
господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім
документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом
відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення
заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для
видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

У разі запровадження ліцензування нового виду господарської
діяльності суб'єкт господарювання, який здійснює цей вид
господарської діяльності, зобов'язаний подати протягом 30 робочих
днів з дня визначення органу ліцензування заяву та відповідні
документи, передбачені цією статтею, для отримання ліцензії на
провадження цього виду господарської діяльності. { Статтю 10
доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 994-V
від 27.04.2007 }

Administrator, 15-06-2008, hits: 17378
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.