Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Ліцензійні умови перевезень пасажирів та вантажів... (с3)

Print E-mail
     9.2.4. Вантажні   автомобілі   повинні   бути  укомплектовані 
аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
"Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках
транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.07.98 за N 465/2905.

9.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних
транспортних засобів, на яких оформлено:
міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "С", з причепами
та напівпричепами категорії "Е", зразок якого затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47
"Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів";
довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;
страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті.
9.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340.
9.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували транспортними засобами відповідної категорії більше
12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування
цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України.
9.3.3. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення.

9.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).

Заступник директора
Департаменту ліцензування
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Т.Базанова

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному
транспорті Міністерства
транспорту та зв'язку України К.Логутов
 Додаток 1 
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"


ЗАЯВА


про _________________________________________________
(видачу або переоформлення ліцензії,
видачу дубліката ліцензії або копії ліцензії)

Заявник _____________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)

_____________________________________________________
(серія, номер паспорта, коли і ким виданий - для фізичної особи)

Керівник _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника - для
юридичної особи)

Організаційно-правова форма ___________________________


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи _____________

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________

тел./факс __________________ E-mail ________________________

Поточний рахунок N ________________ в ____________________
(найменування банку)

Найменування філій, інших відокремлених підрозділів __________

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів _________

тел./факс ____________________________________________

Керівник філії (відокремленого підрозділу) ___________________
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт" та Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності", ознайомлений.

"____"_____________ 20__ року.

______________________________________________________
М.П. (підпис особи, що надала заяву,
та прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка прийняла заяву та склала опис)

______________________________________________________


Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"


ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення суб'єкта
господарювання, його кваліфікаційні та інші
можливості для забезпечення здійснення
господарської діяльності з перевезення пасажирів
та вантажів відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт"

____________________________________
(найменування заявника)


1. Відомості про зберігання транспортних засобів: ___
________________________________________
(адреса, стислий опис)

2. Відомості про перевірку технічного стану транспортного
засобу: ______________________________________________
___________________________________________________
(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання,
кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)

3. Відомості про проведення технічного обслуговування
транспортних засобів: _________________________________
______________________________________________________
(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання,
кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)

4. Відомості про проведення ремонту транспортних засобів:_
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання,
кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)

5. Відомості про забезпечення проведення медичних оглядів: __
__________________________________________________
_________________________________________________
(адреса обладнаного медичного кабінету, кваліфікація медперсоналу,
відтиск печатки медичного працівника)

6. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за експлуатацію та технічний стан автомобільних
транспортних засобів (для суб'єктів господарювання, які мають 10 і
більше транспортних засобів): _______________________________
______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)

7. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за організацію автомобільних перевезень (для
суб'єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних
засобів): ___________________________________________
____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)

8. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за безпеку автомобільних перевезень (для суб'єктів
господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): _____
__________________________________________________
____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)

9. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за охорону праці та пожежну безпеку (для суб'єктів
господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): _____
___________________________________________________
____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)

10. Відомості про забезпечення проведення з працівниками
(водіями) інструктажів з безпеки автомобільних перевезень (для
суб'єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів): _
_____________________________________________
(місце проведення, приналежність,
кваліфікація відповідальної особи)

11. Відомості про забезпечення проведення з працівниками
(водіями) інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки (для
суб'єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів): _
____________________________________________________
(місце проведення, приналежність,
кваліфікація відповідальної особи)

12. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання
про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах
не менше ніж три роки (для суб'єктів господарювання, які мають
намір здійснювати перевезення у міжнародному сполученні): ____
___________________________________________________
(вид перевезень, які здійснював суб'єкт господарювання,
період здійснення перевезень)

13. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами:

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Мар-|Мо- | Тип | Рік | Серія | Дата |Серія та |Строк |Пасажиро-| Строк |
|з/п|ційний |ка |дель| транс- | ви- | та | реєст- | номер | дії |місткість| дії |
| | номер | | |портного|пуску| номер | рації | тимча- |тимча-| | договору|
| | транс- | | | засобу | | свідо- | транс- | сового |сового| |обов'яз- |
| |портного| | | | | цтва |портного| реєст- |талона| | кового |
| | засобу | | | | | про | засобу |раційного| | | страху- |
| | | | | | | реєст- | | талона | | | вання |
| | | | | | | рацію | | транс- | | |цивільно-|
| | | | | | | транс- | | портного| | |правової |
| | | | | | |портного| | засобу | | |відпові- |
| | | | | | |засобу | | | | |дальності|
| | | | | | | | | | | |власників|
| | | | | | | | | | | | наземних|
| | | | | | | | | | | | транс- |
| | | | | | | | | | | | портних |
| | | | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+----+----+--------+-----+--------+--------+---------+------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

14. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами:

------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,| Дата |Дозволена| Рік | Стаж | Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |видачі |категорія|наро- |роботи| дії | договору |трудового|
| |батькові |посвід-|для водія|дження| |медичної| про |договору |
| | водія | чення | |водія | |довідки |обов'язкове| або |
| | | водія | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | | | нещасних | про |
| | | | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+-------+---------+------+------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------

15. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів на таксі:

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік |Серія та | Дата | Серія |Строк |Строк дії|
|з/п| ційний | | | транс- |випуску| номер | реє- |та номер| дії |договору |
| | номер | | |портного| |свідоцтва|страції |тимчасо-|тимча-|обов'яз- |
| |транспо-| | | засобу | | про реє-| транс- | вого |сового| кового |
| | ртного | | | | | страцію |портного|реєстра-|талона| страху- |
| | засобу | | | | | транспо-| засобу |ційного | | вання |
| | | | | | | ртного | | талона | |цивільно-|
| | | | | | | засобу | | транс- | |правової |
| | | | | | | | |портного| |відпові- |
| | | | | | | | | засобу | |дальності|
| | | | | | | | | | |власників|
| | | | | | | | | | |наземних |
| | | | | | | | | | | транс- |
| | | | | | | | | | | портних |
| | | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+---------+--------+--------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

16. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі:

--------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі|Дозволена| Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |посвідчення|категорія| дії | договору |трудового|
| |батькові | водія |для водія|медичної| про |договору |
| | водія | | |довідки |обов'язкове| або |
| | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | нещасних | про |
| | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+-----------+---------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------------------------------------------------------------

17. Список власних або орендованих транспортних засобів та
відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з
внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на
замовлення:

------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік | Серія | Дата | Серія |Строк |Строк дії |
|з/п| ційний | | | транс- |випуску|та номер | реєст- |та номер| дії |договору |
| | номер | | |портного| |свідоцтва| рації |тимчасо-|тимча-|обов'язко-|
| |транспо-| | | засобу | |про реєс-| транс- | вого |сового| вого |
| | ртного | | | | | трацію |портного|реєстра-|талона| страху- |
| | засобу | | | | | транспо-| засобу | ційного| | вання |
| | | | | | | ртного | | талона | |цивільно- |
| | | | | | | засобу | | транс- | | правової |
| | | | | | | | |портного| |відповіда-|
| | | | | | | | | засобу | | льності |
| | | | | | | | | | |власників |
| | | | | | | | | | | наземних |
| | | | | | | | | | | транс- |
| | | | | | | | | | | портних |
| | | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+---------+--------+--------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------------

18. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на
замовлення:

--------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі|Дозволена| Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |посвідчення|категорія| дії | договору |трудового|
| |батькові | водія |для водія|медичної| про |договору |
| | водія | | |довідки |обов'язкове| або |
| | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | нещасних | про |
| | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+-----------+---------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------------------------------------------------------------

19. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів
вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік |Серія та| Дата | Серія |Строк |Повна| Строк |
|з/п| ційний | | | транс- |випуску| номер | реєст- |та номер| дії |маса | дії |
| | номер | | |портного| | свідо- | рації |тимчасо-|тимча-| |договору |
| | транс- | | | засобу | |цтва про| транс- | вого |сового| |обов'яз- |
| |портного| | | | | реєст- |портного|реєстра-|талона| | кового |
| | засобу | | | | | рацію | засобу | ційного| | | страху- |
| | | | | | | транс- | | талона | | | вання |
| | | | | | |портного| |транспо-| | |цивільно-|
| | | | | | | засобу | | ртного | | |правової |
| | | | | | | | | засобу | | |відпові- |
| | | | | | | | | | | |дальності|
| | | | | | | | | | | |власників|
| | | | | | | | | | | | наземних|
| | | | | | | | | | | | транс- |
| | | | | | | | | | | | портних |
| | | | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+--------+--------+--------+------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

20. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями,
причепами та напівпричепами:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі|Дозволена| Наявність | Рік | Стаж | Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |посвідчення|категорія| свідоцтва |народж|роботи| дії | договору |трудового|
| |батькові | водія |для водія| про |водія | |медичної| про |договору |
| | водія | | |перевезення| | |довідки |обов'язкове| або |
| | | | |небезпечних| | | |страхування|реквізити|
| | | | | вантажів, | | | | водія від | наказу |
| | | | | строк дії | | | | нещасних | про |
| | | | | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+-----------+---------+-----------+----------+------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів автобусами:

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєст- |Марка|Модель| Тип | Рік | Серія |Строк дії|Пасажиро- | Строк дії |
|з/п|раційний| | | транс- |випуску|та номер |свідоцтва|місткість,| договору |
| | номер | | |портного| |свідоцтва| про реє-|кількість |обов'язкового|
| |транспо-| | | засобу | |про реєс-| страцію |місць для | страхування |
| | ртного | | | | | трацію | транспо-| сидіння | цивільно- |
| | засобу | | | | |транспо- | ртного | | правової |
| | | | | | | ртного | засобу | |відповідаль- |
| | | | | | | засобу | | | ності |
| | | | | | | | | | власників |
| | | | | | | | | | наземних |
| | | | | | | | | |транспортних |
| | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+---------+---------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

22. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами:

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік |Безперервний| Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|народження|стаж роботи | дії | договору |трудового|
| |батькові |посвідчення |для водія| водія | водієм |медичної| про |договору |
| | водія | водія | | | автобуса |довідки |обов'язкове| або |
| | | | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | | | нещасних | про |
| | | | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+------------+---------+----------+------------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

23. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі:

------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєст- |Марка|Модель| Тип | Рік | Серія | Строк |Пасажиро-|Строк дії|
|з/п|раційний| | | транс- |випуску|та номер | дії |місткість|договору |
| | номер | | |портного| |свідоцтва|свідоцтва| | обов'яз-|
| | транс- | | | засобу | | про | про | | кового |
| |портного| | | | | реєст- | реєст- | | страху- |
| | засобу | | | | | рацію | рацію | | вання |
| | | | | | | транс- | транс- | |цивільно-|
| | | | | | |портного | портного| |правової |
| | | | | | | засобу | засобу | |відпові- |
| | | | | | | | | |дальності|
| | | | | | | | | |власників|
| | | | | | | | | | наземних|
| | | | | | | | | | транс- |
| | | | | | | | | | портних |
| | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------------------------

24. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі:

----------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік- | Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|наро- | дії | договору |трудового|
| |батькові |посвідчення |для водія|дження|медичної| про |договору |
| | водія | водія | |водія |довідки |обов'язкове| або |
| | | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | | нещасних | про |
| | | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+------------+---------+------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------

25. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєст- |Марка|Модель| Тип | Рік | Серія | Строк |Пасажиро-|Строк дії|
|з/п|раційний| | | транс- |випуску|та номер | дії |місткість|договору |
| | номер | | |портного| |свідоцтва|свідоцтва| | обов'яз-|
| | транс- | | | засобу | | про | про | | кового |
| |портного| | | | | реєст- | реєст- | | страху- |
| | засобу | | | | | рацію | рацію | | вання |
| | | | | | | транс- | транс- | |цивільно-|
| | | | | | |портного | портного| |правової |
| | | | | | | засобу | засобу | |відпові- |
| | | | | | | | | |дальності|
| | | | | | | | | |власників|
| | | | | | | | | | наземних|
| | | | | | | | | | транс- |
| | | | | | | | | | портних |
| | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------------------------

26. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями
на замовлення:

----------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік- | Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|наро- | дії | договору |трудового|
| |батькові |посвідчення |для водія|дження|медичної| про |договору |
| | водія | водія | |водія |довідки |обов'язкове| або |
| | | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | | нещасних | про |
| | | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+------------+---------+------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------

27. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:

---------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік |Серія та | Строк |Повна|Строк дії|
|з/п| ційний | | |транспо-|випуску| номер | дії |маса |договору |
| | номер | | | ртного | |свідоцтва|свідоцтва | | обов'яз-|
| |транспо-| | | засобу | |про реєс-| про | | кового |
| | ртного | | | | | трацію |реєстрацію| | страху- |
| | засобу | | | | |транспо- | транспо- | | вання |
| | | | | | | ртного | ртного | |цивільно-|
| | | | | | | засобу | засобу | |правової |
| | | | | | | | | | відпові-|
| | | | | | | | | |дальності|
| | | | | | | | | |власників|
| | | | | | | | | | наземних|
| | | | | | | | | | транспо-|
| | | | | | | | | | ртних |
| | | | | | | | | | засобів |
|---+--------+-----+------+--------+-------+---------+----------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---------------------------------------------------------------------------------

28. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями,
причепами та напівпричепами:

----------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік- | Строк | Строк дії |Строк дії|
|з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|наро- | дії | договору |трудового|
| |батькові |посвідчення |для водія|дження|медичної| про |договору |
| | водія | водія | |водія |довідки |обов'язкове| або |
| | | | | | |страхування|реквізити|
| | | | | | | водія від | наказу |
| | | | | | | нещасних | про |
| | | | | | |випадків на|прийом на|
| | | | | | |транспорті | роботу |
|---+---------+------------+---------+------+--------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------

29. Відомість про спеціальне обладнання таксі (для суб'єктів
господарювання, які мають намір здійснювати перевезення пасажирів
на таксі):

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Марка | Тип | Серійний |Наявність | Наявність | Наявність | Наявність |
|з/п| ційний |таксо-|таксо-| номер |розпізна- |сигнального | нанесених | нанесених |
| | номер |метра |метра |таксометра|вального | ліхтаря із |композицій з|композицій з|
| |транспо-| | | | ліхтаря | зеленим та | квадратів, | квадратів, |
| | ртного | | | |оранжевого| червоним |розташованих|розташованих|
| | засобу | | | | кольору, | світлом, | у | у |
| | | | | |встановле-|розташованим| шаховому | шаховому |
| | | | | |ного на |у верхньому |порядку на |порядку на |
| | | | | | даху | правому | дверцятах | дверцятах |
| | | | | |автомобіля| кутку | автомобіля | автомобіля |
| | | | | | | лобового | з лівого | з правого |
| | | | | | | скла | боку | боку |
|---+--------+------+------+----------+----------+------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Підпис керівника юридичної особи, ________ ______________________
або фізичної особи, підпис прізвище та ініціали
або уповноваженої особи
М.П.  

Administrator, 15-06-2008, hits: 9400
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.