Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Национальний стандарт Украины "Таксометры электронные"

Print E-mail

Національний стандарт України 

ТАКСОМЕТРИ ЕЛЕКТРОННІ

(EN50148:1995, IDT)
ДСТУ
EN 50148-2001 

Видання офіційне

Київ 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЬУВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002 


ПЕРЕДМОВА
 
  1. ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Держстандарту України.
  2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 659 з 2003-01-01
  3. Стандарт відповідає EN 50148:1995 Electronictaximeters (Таксометри електронні) і видається з дозвлоу СEN

         Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

         Переклад з англійської (en)

    4ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

    5ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.Анікін (науковий керівник)
 

1.      СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

     Цей стандарт поширюється на електронні таксометри (далі - таксометри), які має бути встановлено на громадських найманих транспортних засобах (далі - таксі), і які за допомогою електронних пристроїв підраховують та показують суму грошей, яку має сплатити пасажир таксі.

     Цей стандарт не поширюється на таксометри, якими дистанційно керують ззовні, стосовно функцій описаних у цьому стандарті.

     Цей стандарт не визначае вимоги до характеристик таксометра після встановлення або до встановлення безпосередньо.

            2.      ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

     У цьому стандарті використовують такі визначення понять: 

     2.1 Електронні таксометри (electronic taximeters)

Прилади, які, як правило, установлюють у таксі, і які, головним чином за допомогою електронних складників, обчислюють і показують суму, яку потрібно сплатити за використання таксі, на основі вимірювання відстані поїздки (пробігу) і тривалості наймання. 

     2.2 Стала пристрою таксометра k (device constant k of the taximeter)

Значення, що відображає кількість імпульсів, яка має потрапити на прилад для правильного показування відстані поїздки на 1 кілометр. Згідно з конструкцією приладу сталу пристрою k можна регульувати. 

     2.3 Стала транспортного засобу w (vehicle constant w)

Значення, що відображає кількість імпульсів, яка потрапляє на таксометр і зявляється на зєднювальному вузлі транспортного засобу в разі відстані поїздки на 1 кілометр.  Сталу w визначають в імпульсах на кілометр. (1/км) 

     2.4 Підсумовувачі (totalizers)

Пристрої, що складаються з лічильників регістрів, які накопичують значення, але які не призначено для безпосереднього розрахунку між водієм і клієнтом. 

     2.5 Початкова оплата наймання (initial hire fee)

Фіксована сума, яку має сплатити пасажир, незалежно від часу або відстані поїздки. 

     2.6 Початкова відстань (initial distance)

Відстань, яку можна проїхати згідно з тарифом за початкову плату наймання, беручи до уваги тільки підрахунок відстані. 

     2.7 Початковий час (initial time)

Період, коли таксі можна використовувати за початкову плату наймання, з урахуванням тільки підрахунку часу. 

     2.8 Підрахунок часу (time-counting)

Режим обчислення, в якому вартість проїзду збільшується пропорційно тривалості наймання. 

     2.9 Підрахунок відстані (distance-counting)

Режим обчислення, в якому вартість проїзду збільшується пропорційно відстані поїздки (пробігу). 

     2.10 Підрахунок часу-відстані (time-distance counting

Режим обчислення, в якому два складники плати за проїзд збільшуються одночасно, причому одна пропорційно тривалості наймання і друга - пропорційно відстані поїздки.

     2.11 Одинична система обчислення (single system calculation)

Система обчислення, яка визначає вартість поїздки з використанням або підрахунку часу, або підрахунку відстані (див. пункт 4.1.1,а).

     2.12 Подвійна система обчислення (double system calculation)

Подвійна система обчислення визначає вартість поїздки з використанням часу-відстані.

     2.13 Максимально допустима похибка (МДП) (maximum permissible error(MPE))

Максимальне значення допустимої похибки. 

     2.14 Сигнал вимірювання відстані (distance measuring signal)

Сигнал, який подає таксометр на обчислювальний пристрій пропорційно відстані поїздки.

     2.15 Сигнал вимірювання часу (time measuring signal

Сигнал, який подає таксометр на обчислювальний пристрій пропорційно терміну наймання.

     2.16 Опорне число імпульсів (reference number of pulses

Теоретична кількість імпульсів від сигналу вимірювання відстані та/або часу, яку можна обчислити використовуючи тарифні дані та сталу проистрою k, і яка має зумовити задану зміну в показуванні ціни. 

     2.17 Тариф (tariff)

Набір значень тарифу, які дійсні в таксометрі у певній тарифній позиції.

     2.18 Значення тарифу (tariff values

Значення, зважаючи на які, таксометр обчислює вартість проїзду. 

     2.19 Значення тарифу відстані (distance tariff value)

Значення тарифу, представлене як сума грошей за певну відстань.

     2.20 Значення тарифу часу (time tariff value)

Значення тарифу, представлене як сума грошей за певний період часу.

     2.21 Тарифна позиція (tariff position)

Позиція, в яку лічильник може бути встановлено в робочій позиції ЗАНЯТО. Попереднє регульування можливе в робочій позиції ВІЛЬНО.

Національна примітка. В оригіналі стандарту використовують термін FOR HIRE (ДЛЯ НАЙМАННЯ).

     2.22 Тарифне регульування (tariff regulation

 Регульування, за допомогою якого тарифи та додаткову оплату потрібно встановлювати за певних умов.

     2.23 Додаткова оплата (supplement)

Кількість грошей, яку має сплатити пасажир як оплату за додаткові послуги, і яка не є результатом вимірювання, виконаного таксометром.

     2.24 Обчислювальний пристрій (calculating device)

Частина таксометра, за допомогою якої виміряні відстань і час перетворюються у вартість проїзду, з використанням вибраних значень тарифу.

     2.25 Пристрій регульування (adjustment device)

Частина обчислювального пристрою, за допомогою якої сталу пристрою можна привести до сталої транспортного засобу.

     2.26 Захищання (securiting)

Усі заходи, завдяки яким несанкціоновані зміни в таксометрі є неможливими та/або такими, що їх викривають, тому що кваліфікація, інструментальні засоби або запасні частини, які необхідні для виконання або приховування таких змін, недоступні неуповноваженій особі.

     2.27 Пломбування (sealing

Заходи захищення, які може бути використано тільки особами, яких уповноважили застосовувати юридично захищене клеймо. 

          3.  ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ 

     Відстань і час потрібно виражати в одиницях системи SI.

     Оплату за проїзд і будь-яку додаткову оплату потрібно відображати в узаконених грошових одиницях тієї країни, в якій таксометр використовують.

          4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

     4.1 Обчислювальний пристій

     4.1.1 Методи обчислення

     Обчислення плати за проїзд може бути виконано одним з таких методів:

     а). Підрахунком часу, або підрахунком відстані.

     Заміну підрахунку часу на підрахунок відстані потрібно виконати тоді, коли швидкість автомобілю така, що підрахунок відстані стає важливішим, ніж підрахунок часу, беручи до уваги застосовані значення тарифу. Цю швидкість показує значення, отримане в результаті ділення значення тарифу часу на значення тарифу відстані.

     b). Підрахунком відстані-часу.

     Таксометр потрібно сконструювати так, щоби уможливити обидва методи обчислення. При цьому має бути передбачено захист такого переключення.

     4.1.2 Показування ціни

     Підрахунок часу та/або підрахунок відстані потрібно ввімкнути, коли таксометр переключається в робочу позицію ЗАЙНЯТО. У цей момент має бути показано початкову плату за наймання.

     Перша зміна  в показуванні ціни повинна  статися після початкової відстані або початкового часу, або після поєднання  часу та відстані. Початкову відстань і початковий час визначають у застосовуваному тарифі.

     Наступні зміни  в показуванні вартості повинні  статися після того, як  минув певний час, або подолано певну відстань.

     Для подвійної системи підрахунку наступні зміни в показуванні  вартості відбуваються  після  поєднання певних часу та відстані згідно з обраним тарифом. Це також повинно статися у разі одиничної системи підрахунку, якщо відбуваеться заміна  підрахунку часу на підрахунок відстані або навпаки. У цьому випадку не допускається ніяке округлення стосовно грошових операцій.

     4.1.3 Стала пристрою

     Стала пристрою k не повинна бути меншою ніж 500 імпульсів на кілометр, і слід передбачити приведення цього значення до сталої транспортного засобу w з такою точністю, щоб максимальну допустиму похибку, зазначену в 7.3 не було перевищено. Слід передбачити індикацію сталої пристрою k на таксометрі як легко доступне для сприйняття десяткове число.

     4.1.4 Тарифні позиції

     Слід передбачити обмеження доступу до невикористовуваних тарифних позицій за допомогою заходів захисту.

      4.2 Пристрій керування

     Таксометр вмикається і може бути запущений в робочі позиції, які зазначено нижче, за допомогою пристрою керування.

     Цей пристрій керування може, наприклад, складатись з певних клавіш та вимикачів для відповідних функцій.

     Якщо транспортним засобом керують на швидкості, яка перевищує 5 км/год, таксометр повинен блокувати можливість заміни позиції ВІЛЬНО на ЗАЙНЯТО і позиції ЗАЙНЯТО на позицію ОПЛАТА.

      4.2.1 Робоча позиція ВІЛЬНО

     У цій позиції

     а) показ оплати за проїзд та показ додаткової оплати потрібно прибирати, або встановлювати на нуль;

     b) можливе попереднє встановлення в тарифну позицію.

     У цій позиції потрібно уможливити відображення таких параметрів:

     а) усіх показувальних елементів;

     b) вмісту пісумовувачів;

     с) сталої k, яку виражено в імпульсах на кілометр;

     d) тарифних даних;

     e) вмісту електрониих пломбованих лічильників (див. розділ 8);

     Згадані вище параметри не повинні відображатися тоді, коли транспортний засіб рухається зі швидкістю більше 5 км/год, якщо використовують елементи, що вказують оплату за проїзд.

     Інші види індикації дозволено за таких умов:

     а) їх не можна вважати показом оплати за проїзд або додаткової оплати;

     b) їх застосування можуть блокувати засоби захисту.

     4.2.2 Робоча позиція ЗАЙНЯТО

     Відповідний тариф потрібно активізувати або в робочій позиції занято, або як частину процесу переключення робочої позиції ВІЛЬНО в робочу позицію ЗАНЯТО.

     Автоматичний вибір тарифу може бути виконано згідно з будь-яким тарифним регульуванням.

     4.2.3 Робоча позиція ОПЛАТА

     Починаючи з робочої позиції ОПЛАТА потрібно уможливити встановлення таксометра в робочу позицію ВІЛЬНО. Має також бути передбачено можливість установлення лічильника вручну назад безпосередньо до робочої позиції ЗАЙНЯТО, за умови, що доступними засобами захисту можна запобігти несанкціонованим діям.

     У робочій позиції ОПЛАТА повинна відображатися сума, яку слід сплатити за поїздку. Потрібно вимкнути підрахунок часу, а підрахунок відстані повинен працювати. Має бути можливим вибирати значення тарифа відстані через його встановлення з відповідним захистом.

      Коли визначену наперед відстань пройдено в робочій позиції ОПЛАТА, таксометр повинен автоматично вернутись або в робочу позицію ВІЛЬНО, або в робочу позицію ЗАЙНЯТО. Слід передбачити захист позиції перемикача й установлення відстані.

      4.2.4 Робоча позиція ВИМІРЮВАННЯ

      Подвійну систему таксометра може бути обладнано робочою позицією ВИМІРЮВАННЯ. Величини, виміряні в цій позиції, потрібно відображати таким чином: 

     a) період використання в годинах з найменшим приростом 0,01 год;

     b) відстань, яку пройдено, у кілометрах з найменшим приростом 0,01 км;

     c) обидва покази можуть з'являтися одночасно, або їх можна викликати одне за одним за допомогою пристрою керування;

     d) одиницю вимірювання має бути відображено досить чітко, так, щоб не виникало ніякої неоднозначності щодо позначеної кількості.

     4.2.5 Обмеження

     Пристрій керування повинен мати такі обмеження:

     a) повинна бути можливість установлення таксометра в робочу позицію ВІЛЬНО тільки через робочу позицію ОПЛАТА, починаючи з будь-якої тарифної позиції;

     b) в робочій позиції ОПЛАТА показ ціни має бути читаним, принаймні, протягом 10 с. Упродовж цього періоду недопустимо перемикання в робочу позицію ВІЛЬНО;

     c) конструкція пристрою керування повинна бути такою, щоб перехід через робочу позицію ВІЛЬНО до іншої позиції був можливим тільки у випадку, коли в робочій позиції ВІЛЬНО було повністю виконано умови, викладені в 4.2.1;

     d) потрібно унеможливити встановлення пристрою керування в будь-які робочі позиції, що відрізняються від вищезгаданих. 

     4.2.6 Пристрій додаткової оплати

     Якщо таксометр обладнано пристроєм додаткової оплати, цей пристій повинен функціонувати таким чином:

      а) у робочих позиціях ЗАЙНЯТО і ОПЛАТА потрібно унеможливити додання вручну додаткової оплати, згідно з відповідним тарифом, на регістр, вміст якого повинен відображатись в окремому віконці:

     b) у робочій позиції ОПЛАТА зареєстровану додаткову оплату можна тимчасово додати до оплати спеціальною клавішею. Вона повинна знову відображати окремо оплату, якщо:

     - клавіша використовується; або

     - надходить більше ніж один імпульс відстані; або

     - минув час, який приблизно дорівнює 5 с.

     Показування додаткової оплати потрібно зробити цифрами заввишки не менше 8 мм і не більше ніж цифри, що вказують плату за проїзд.

      4.3 Показувальний пристрій

     Усі покази, які стосуються пасажира, має бути чітко видно за нормальних умов освітлення.

     Якщо використовуються лампи з ниткою розжарювання, їх заміну потрібно уможливити без порушення пломб.

       Кут зору повинен бути принаймні 100 градусів у горизонтальній площині і 80 градусів у вертикальній площині.

     Оплату за проїзд, без будь-яких  додатків має бути показано на пристрої відображення цифрами заввишки принаймні 10 мм.

 

       Таксометр потрібно обладнати пристроєм, який постійно відображає  поточну робочу  позицію. Ці робочі позиції позначено  таким чином:
а) словом ВІЛЬНО; 

b) робочу позицію ЗАЙНЯТО потрібно відображати словом ТАРИФ і числами 1, 2, 3 і т.д. у порядку зростання (або літерами а, б, в тощо за абеткою), із зазначенням тарифної позиції в порядку тарифів у межах тарифного регулювання; 

с) словом ОПЛАТА.

            4.4 Підсумовувачі

Таксометр потрібно обладнати підсумовувачем, в якому записані значення можна

відображати в робочійй позиції ВІЛЬНО,

   У відображуваному вмісті підсумовувача представлену величину має бути ідентифіковано чітко і однозначно.

Вміст підсумовувачів потрібно зберігати протягом, принаймні 6 місяців від останньої операції, навіть якщо лічильник відключено вджерела живлення.

Підсумовувачі повинні показувати такі дані:

а) повну відстань, яку пройшов транспортний засіб м);

b) повну відстань, яку пройдено під час наймання (км);

с) загальну кількість наймань;

d) загальну грошову суму, яку позначено як додаткову оплату;

е) загальну грошову суму за всі зазначені плати за проїзд.

Інші дані може бути підсумовано та відображено, якщо вони не вводять в оману.

Показання, зазначені вище, повинні складатися з цифр, які наведено в лінії, заввишки принаймні
м, але не вище, ніж покази оплати за проїзд.

Підсумовувачі повинні мати принаймні 6 розрядів.

4.5 Програмування тарифу

4.5.1 Веедення тарифних даних

Потрібно захистити доступ до рівня, де тарифні дані може бути змінено. Тарифні дані може бути введено індивідуально пристроєм керування або через інтерфейс.

4.5.2 Відображення тарифних даних

Має бути передбачено відображення тарифних даних кожного зазначеного тарифу в робочій позиції
ВІ
ЛЬНО в такому поданні:

а) початкова оплата за наймання як певна сума грошей;

b) початковий час в секундах;

с) початкова відстань у метрах;

d) значення тарифу часу як певна сума грошей за годину;

е) значення тарифу відстані як певна сума грошей на кілометр;

f) там, де передбачено пристрій додаткової оплати, додаток означає збільшення плати як певної суми
грошей.

4.6 Випробувальний з'єднувач

Для полегшення тестування таксометр слід забезпечити випробувальним з'єднувачем, який може
обробляти
принаймні такі сигнали:

а) входу:

імпульси відстані з частотою, яка еквівалентна швидкості до 200 км/год;

імпульси часу з частотою в 10 разів більшою, ніж частота імпульсів у реальному масштабі часу;

сигнал для блокування підрахунку часу;

b) виходу:

імпульси відстані;

імпульси часу;

сигнал для показування приросту оплати за проїзд.

Електричні дані сигналів повинні бути сумісними з такими вимогами:

а) входу:

сигнал НИЗЬКОГО РІВНЯ (логічний 0) -12 В < U< 1 В

сигнал ВИСОКОГО РІВНЯ (логічна 1) 3 В < U< 12 В

вхідний опір R> 4,7 ком

b) виходу:

сигнал НИЗЬКОГО РІВНЯ (логічний 0) О В <  U < 1 В"

сигнал ВИСОКОГО РІВНЯ (логічна 1) 3 В <  U< 5 В "'

опір джерела живлення  R>47КОм

с) сигнали повинні подаватися стосовно уземлення на випробувальному 3'єднувачі, яке зазвичай
є
негативним виводом джерела живлення таксометра;

d) усі сигнали повинні мати прямокутну форму з тривалістю імпульса принаймні 25 нс.

4.7 Допоміжні пристрої

Таксометри можуть бути обладнані допоміжними пристроями, зокрема:

а) пристроями додаткової оплати, згідно з 4.2.6;

b) принтерами для друкування плати за проїзд та/або вмісту підсумовувачів та/або інших даних. Покази, подані принтерами, повинні бути чіткими, однозначними і легко зчитуваними;

с) іншими пристроями.

Наявність і керування таких пристроїв не повинно перешкоджати нормальному функціонуванню самого таксометра.

5 ПРОЕКТНІ ТА КОНСТРУКЦІЙНІ ВИМОГИ

Таксометр і його допоміжні пристрої повинні відповідати таким загальним умовам:

а) їх має бути сконструйовано й виготовлено так, щоб вони могли витримати випробування на вплив навколишнього середовища, які наведено в розділі 10;

b) їх має бути сконструйовано й виготовлено таким чином, щоб запобігти шахрайству;

с) таксометр має бути розроблено й виготовлено таким чином, щоб несанкціоновані зміни в програмі можна було заблокувати адекватними захисними заходами;

d) усі покази, які відображаються або друкуються на таксометрі, та які можуть зацікавити пасажира, має бути відображено таким чином, щоб їх легко було читати у денний і нічний час, за звичайного обслуговування;

е) пристрої, які розраховують плату за проїзд, повинні працювати безпечно, і завжди має бути можливість перевірити їх на виконання належної функції. Цю перевірку можна виконати програмою автоматичного контролю. Будь-яку несправність має бути чітко відображено (наприклад, показом помилки або автоматичним вимиканням).

6 РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Діапазон напруги

Номінальна робоча постійна напруга 12 В.

Таксометр повинен правильно працювати в діапазоні постійної напруги від 9 до 16 В. Якщо під час роботи напруга живлення падає нижче 9 В, таксометр повинен або й далі працювати правильно, або зупинитися та відновити своє правильне функціонування у разі відновлення живлення таким чином:

Має бути показано плату за проїзд, яка попередньо відображалась, якщо напруга живлення нижче 9 В протягом часу меншого ніж 15 с, або повинно відбутися перемикання в робочу позицію ВІЛЬНО, якщо напруга живлення нижче 9 В протягом періода часу більшого ніж 20 с. Для періода від 15 до 20 с дозволено будь-який стан. У всіх випадках збережена інформація, яка стосується поїздки, має бути правильною.

6.2 Загальні властивості

Таксометр повинен бути достатньо нечутливим до температурних змін довкілля, різної вологості та механічних і електричних впливів. Вважається, що таксометр виконує цю вимогу, якщо він пройшов випробування, наведені в розділі 10.

          7  МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІ ПОХИБКИ (МДП)

7.1 МДП обчислювального пристрою та сигналу вимірювання часу

Максимально допустима похибка дорівнює, плюс або мінус:

а) для оброблення сигналів вимірювання відстані та часу обчислювальним пристроєм:

0,1 % від числа імпульсів, які поступають на обчислювальний пристрій з найнижчим значенням,
що
дорівнює більшому з двох таких значень;

0,1 % від числа імпульсів, які відповідають 10 грошовим операціям;

2 імпульсам.

Ці похибки визначають як різницю між:

дійсним числом імпульсів, необхідних для будь-якої зміни в показуванні ціни, і

опорним ~ис~ом імпульсів (див. 2.16), ~еоб~ідн~м для ц~' зміни в показуванні:

b) для сигналу вимірювання часу; 0,1%.

7.2 Тарифні значення, використовувані у визначенні похибок

Максимально допустиму похибку, наведену в 7.1 а), застосовують до всіх тарифних значень, в яких таксометр може бути регульованим.

Незалежно від тарифного регулювання таксометра максимальна допустима похибка, наведена в 7,1а), не повинна бути перевищена для наступних тарифних значень, використовуваних для обчислення опорного числа:

а) для тарифу часу

усі тарифи, яю відповідають кратним значенням грошових приростів за годину;

b) для тарифу відстані

усі тарифні значення, кратні значенню 1/10 грошового приросту на кілометр.

Таксометр регулюється до найближчого доступного значення тарифу.

7.3 МДП пристрою регулювання

Похибка, яка зумовлена обмеженими можливостями пристрою регулювання, не повинна перевищувати плюс або мінус 0.2 %.

 

8 ОПЛОМБУВАННЯ

8.1 Механічне опломбування

Наведені нижче складники таксометра має бути сконструйовано таким чином, щоб їх можна було механічно опломбувати індивідуально:

а) фіксацію таксометра в транспортному засобі;

b) корпус (кожух). який містить внутрішній пристрій таксометра;

с) доступ до тих рівнів програмування, де сталу k і тарифи можна змінити або, інакше, де на вимірювання та підрахунок можно несприятливо вплинути.

Конструкція цих пломб має бути такою, щоб не порушені фізично пломби, могли запобігати доступу до складників, які потребують захисту, особливо до тих, які призначено для регулювання.

8.2 Електронне опломбування

На додаток до механічного пломбування, електронне пломбування потрібно забезпечувати таким чином:

Таксометр потрібно обладнати пристроєм, який кожну зміну або введення тарифів у таксометрі буде реєструвати за допомогою невідновлюваного лічильника, або виконувати нестиране реєстрування дати змінення, яке мало місце.

Реєстрування потрібно виконувати окремо для кожної тарифної позиції або групи тарифних позицій.

Крім того таксометр має бути обладнано пристроєм, який кожне змінення сталої й буде реєструвати за допомогою лічильника, який не відновлюється.

Використання таксометра повинно стати неможливим, коли ємність реєстрації вищезгаданого пристрою перевищено.

Потрібно уможливити повторний викпик вищезгаданого реєстрування у функціональній позиції ВІЛЬНО та відображення цього на пристроі відображення.

Інші методи пломбування можна використати, якщо вони мають той самий рівень захисту та ту саму гнучкість.

         9 МАРКОВАННЯ ТА ІНША ВІДОБРАЖУВАНА ІНФОРМАЦІЯ

        Усі таксометри повинні відображати такі нестирані покази, які також можна читати після монтажу:
а)
назву фірми-виробника або торгової марки;

b) позначення типу, серійного номера та року виготовлення;

с) місце для офіційного марковання.

Таксометр слід забезпечувати покажчиком державною мовою для користувача.


Administrator, 01-07-2007, hits: 17634
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.